Ν_2527_1997 (Άρθρα 11-15, Λειτουργικά Ζητήματα της ΕΣΔΔ)