Κατηγορία: Προσκλήσεις Θέσεων

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε κοινές ομάδες εργασίας ΕΝΑΠ – EPLO

Η ΕΝΑΠ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την από κοινού υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στη διάδοση της γνώσης στη Δημόσια Διακυβέρνηση και το Δημόσιο Δίκαιο και την προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.  Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, η ΕΝΑΠ και το EPLO ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση στελέχωσης Ομάδων Εργασίας

Για το σκοπό της στελέχωσης των κάτωθι Ομάδων Εργασίας της Ένωσης Αποφοίτων: Ομάδα εργασίας για την υποβολή πρότασης αξιοποίησης στελεχών σε θέσεις ευθύνης.Ομάδα εργασίας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο νέο προγραμματικό πλαίσιο 2021 – 2027. Όποια ή όποιος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετέχει, όπως γνωστοποιήσει στο email της

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής από άλλο φορέα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.  στη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.  Τα γενικά προσόντα βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή είναι τα εξής. Η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και η ποιότητα και το

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού…

Η ΕΝΑΠ ενημερώνει και προτρέπει τα μέλη της που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα όπως καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους για τις κατωτέρω θέσεις:   – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – Εμπειρογνώμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.(3 θέσεις) – Γ.Γ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Καταληκτική ημερομηνία των ανωτέρω προσκλήσεων είναι η 7η Οκτωβρίου 2011.     Επιπλεον,