Η Ένωση

Η ΕΝΑΠ δεν αποτελεί συνδικαλιστικό φορέα με την κλασική έννοια, αλλά επαγγελματικό και επιστημονικό Σωματείο με διττό ρόλο:

Αφενός την εκπροσώπηση των μελών της, αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και αφετέρου την προαγωγή της διοικητικής επιστήμης ιδίως προς όφελος του διοικητικού εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα και της προαγωγής του δημοσίου συμφέροντος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΝΑΠ δεν έχει κομματικό χαρακτήρα και εντός της δεν υπάρχουν κομματικές παρατάξεις, αλλά μόνο προσωποπαγείς εκλογικές διαδικασίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Έτσι παραμένει αδέσμευτη από κομματικές, πολιτικές και άλλες εξαρτήσεις παραμένοντας προσηλωμένη στην κατά το δυνατόν βέλτιστη επίτευξη των σκοπών της. Αυτό ισχύει από την ίδρυσή της και αποτελεί θεμελιώδη αρχή λειτουργίας της.

Σκοποί

Οι σκοποί της Ένωσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της, είναι:

01

Η αποφασιστική συμβολή στην εκτέλεση της συνταγματικής αποστολής της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή στην εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

02

Η διαφύλαξη, προάσπιση κα εφαρμογή του ειδικού επιστημονικού και επαγγελματικού καθεστώτος των μελών της, όπως αυτό καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, και η παροχή δικαστικής και εξώδικης συνδρομής προς τους αποφοίτους για την προστασία των επαγγελματικών τους συμφερόντων και την άσκηση των ειδικών δημοσίων δικαιωμάτων τους.

03

Η επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει την ειδική διοικητική λειτουργία των μελών της και η ανάπτυξη μορφών δημόσιας παρέμβασης ενώπιον των εκάστοτε ασκούντων τη νομοθετική πρωτοβουλία για θέματα δημόσιας διοίκησης.

04

Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής τοποθέτησης των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. στο σύνολο των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με βάση ορθολογικά κριτήρια, όπως η αναλογία τους με τους λοιπούς υπαλλήλους και η δυνατότητα να ασκήσουν καθήκοντα αντίστοιχα με την εκπαίδευση και τον ρόλο τους ως στελεχών, ώστε να επιτελούνται οι σκοποί ίδρυσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α .

05

Η απόλυτη λειτουργική, κλαδική, βαθμολογική και μισθολογική διαφοροποίηση των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. από τους υπηρετούντες στη Δημόσια Διοίκηση διοικητικούς υπαλλήλους με τους γενικούς όρους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

06

Η ουσιαστική συμβολή στην εναρμόνιση της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. με τους ειδικούς δημόσιους σκοπούς που επέβαλαν την ίδρυσή της.

07

Η διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α., σε συνεργασία με τους Συλλόγους Σπουδαστών των Σχολών, η επεξεργασία προτάσεων για την αναβάθμισή τους και η άσκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων ενώπιον των αρμόδιων οργάνων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εξουδετέρωση ενδεχόμενων τάσεων εκφυλισμού της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

08

Η συστηματική και ενδελεχής ενημέρωση των σπουδαστών της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. για το νομικό πλαίσιο που διέπει το ειδικό υπηρεσιακό καθεστώς των αποφοίτων των Σχολών, η διαμόρφωση πλαισίου κοινής δράσης για την αναβάθμισή του και η σφυρηλάτηση σχέσεων αλληλεγγύης με τους συλλόγους τους, ώστε να καταστεί δυνατή η πραγμάτωση των κοινών σκοπών.

09

Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης κατά την υπηρεσιακή δράση των μελών της ώστε να επιτυγχάνεται η προσδοκώμενη ενότητα των διοικητικών σκοπών της.

10

Η άρθρωση επιστημονικού λόγου για τα σύγχρονα δημόσια προβλήματα, η συστηματική επεξεργασία προτάσεων για την άρση των θεσμικών, οργανωτικών και διαρθρωτικών αδυναμιών της Δημόσιας Διοίκησης, κεντρικής και αποκεντρωμένης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, και η διαμόρφωση μέσων διάδοσής τους στην ελληνική κοινωνία.

11

Η Ένωση δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, και παραμένει απολύτως αδέσμευτη από τη Διοίκηση.

12

Η συνεργασία με συλλόγους υπαλλήλων υψηλών προσόντων για την ανύψωση της ποιότητας της δημόσιας υπηρεσίας.

13

Η συνεργασία με αντίστοιχες ενώσεις προσώπων, που εκπροσωπούν α) αποφοίτους αντίστοιχων σχολών σε άλλες χώρες, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) διοικητικά στελέχη του ιδιωτικού τομέα.