Η ΕΝΑΠ ιδρύθηκε στις 17.05.1995

Η Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο, απολύτως αδέσμευτο από τη Διοίκηση.

Καταστατικό

Η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ Ε.Σ.Δ.Δ. – Ε.Σ.Τ.Α.) ιδρύθηκε στις 17 Μαΐου 1995 στην Αθήνα, από απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης – στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ως Επιστημονικό-Επαγγελματικό Σωματείο.

Με την καταχώρηση του Ιδρυτικού Καταστατικού της στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών (α.α. 20420/3695/17.05.1995) αναγνωρίστηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο ενώ η πραγματική της λειτουργία ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1996, όταν εκλέχθηκε το πρώτο της Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, απόφοιτο της Δ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Με την ίδρυση της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2003, η Ένωση συμπεριέλαβε στους κόλπους της και τους αποφοίτους της Ε.Σ.Τ.Α. μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της την Τροποποίηση του Ιδρυτικού Καταστατικού της που υπέβαλε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Με λίγα λόγια, η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι ο επαγγελματικός – επιστημονικός οργανισμός με αποστολή το συντονισμό και την προώθηση της συλλογικής δράσης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που έχουν λάβει ειδική μεταπανεπιστημιακή εκπαίδευση από την ΕΣΔΔΑ, την εκπροσώπηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της καθώς και την προαγωγή της διοικητικής επιστήμης προς όφελος του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και της προαγωγής του δημοσίου συμφέροντος.