Στην Ενότητα Νομική και Διοικητική Βιβλιοθήκη σας παραθέτουμε κείμενα της ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν στο ειδικό καθεστώς των απόφοιτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και άλλα που άπτονται γενικότερων ή ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους.

Επίσης φιλοξενούμε Εκθέσεις ή Μελέτες, Διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ως αντικείμενο τη διεθνή κατάσταση της χώρας εστιάζοντας περισσότερο σε ζητήματα διοικητικής μεταρρύθμισης. Τέλος, αναδεικνύουμε μελέτες είτε της ΕΝΑΠ είτε άλλων ελληνικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με το ίδιο ή ευρύτερο αντικείμενο. Η Νομική και Διοικητική μας Βιβλιοθήκη ούτε είναι όυτε προσδοκά να χαρακτηριστεί ολοκληρωμένη. Σίγουρα όμως επιδιώκει να συλλέξει μια πλειάδα κειμένων τα οποία θα είναι ευχερή στους μυημένους ή μη.

Πλοήγηση ανά κατηγορία:

Νομοθεσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ειδικά Θέματα Οργάνωσης &
Λειτουργίας του Κράτους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ειδικό Καθεστώς
Αποφοίτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δίκαιο, Εκθέσεις, Μελέτες Διεθνών Οργανισμών & ΕΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άλλες Επιστημονικές
Εκθέσεις & Μελέτες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναζήτηση όρων στο ευρετήριο:

ΤίτλοςΗμερομηνίαΠεριεχόμενο
Π.Δ 105/2018 (Α΄203) «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»19/12/2023Π.Δ 105/2018 (Α΄203) «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=201801002032023-12-19 10:12:58
Π.Δ 57/2007 (Α΄59) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»19/12/2023Π.Δ 57/2007 (Α΄59) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=200701000592023-12-19 10:11:08
Ν. 5062/2023 (Α΄183) «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις»19/12/2023Ν. 5062/2023 (Α΄183) «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=202301001832023-12-19 10:09:15
Ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»19/12/2023Ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=201901001332023-12-19 10:07:08
Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»19/12/2023Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100033  2023-12-19 10:03:10
Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»19/12/2023Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=200701000262023-12-19 09:52:04
Ν. 1388/1983 (Α΄113) «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης»19/12/2023Ν. 1388/1983 (Α΄113) «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης» Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19830100113  2023-12-19 09:48:53
Ν. 3584/2007 (Α΄143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»19/12/2023Ν. 3584/2007 (Α΄143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=200701001432023-12-19 09:44:19
Μελέτη ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ: Το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο Τομέα16/07/20222022-07-16 14:04:24
Μελέτη ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας01/07/2021Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στο Δημόσιο (N.4440/2016) Εφαρμογή, εξαιρέσεις και προτάσεις Περιεχόμενα Περίληψη1. Αναγκαιότητα ενός ενιαίου συστήματος κινητικότητας 2. Ορισμοί για τις υπηρεσιακές μεταβολές (μετακινήσεις) 3. Βασικά χαρακτηριστικά του ΕΣΚ 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΕΣΚ 5. Διαδικασία διενέργειας μετατάξεων και αποσπάσεων με το ΕΣΚ 6. Η τροποποίηση του τριμελούς οργάνου επιλογής …2021-07-01 12:10:05
Νόμος 4622/2019, Επιτελικό Κράτος10/08/2019Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4622/2019 με τίτλο “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.” Νόμος 4622/2019 Επιτελικό ΚράτοςΛήψη2019-08-10 15:41:37
Νόμος 4093/2012, ΠΝΠ 224/Α/2012 και Εγκύκλιος για την κινητικότητα13/11/2012Νόμος 4093/2012 με θέμα «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016». Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 224/Α/12-11-2012 με θέμα: «Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016». (Τροποποίηση Μεσοπρόθεσμου 2013-2016) …2012-11-13 09:42:38
2ο Σχέδιο Έκθεσης Τρόικας για τη Δημοσιονομική Προσαρμογή13/11/2012Η ΕΝΑΠ δημοσιεύει το σχέδιο της Έκθεσης της Τρόικας σχετικά με τη δημοσιονομική προσαρμογή. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στον πρόλογο της Έκθεσης, η τελευταία αξιολογεί την πρόοδο της Ελλάδας αναφορρικά με το 2ο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής και βασίζεται στα ευρήματα από τον έλεγχο της ομάδας αξιολόγησης της Τρόικας, που πραγματοποιήθηκε …2012-11-13 08:23:42
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 190/201225/10/2012Η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δημοσιεύει την πολύ σημαντική απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (με αριθμ. 190/28-3-2012) σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ.102/2003 Γνωμοδότησης του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ. Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση αναφέρεται στο ερώτημα που έθεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους …2012-10-25 07:37:42
Μετάφραση Έκθεσης ΟΟΣΑ από απόφοιτους ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ04/09/2012Η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, για πρώτη φορά στην ιστορία της, σύναψε με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σύμφωνο συνεργασίας βάσει του οποίου ανέλαβε τη μετάφραση, στα ελληνικά, της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική Κεντρική Διοίκηση για το 2011. Η εν λόγω Έκθεση δημοσιεύτηκε …2012-09-04 05:47:04
Μελέτη του ΟΟΣΑ για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την Ανάπτυξη05/03/2012Η ΕΝΑΠ σας παρουσιάζει την τελευταία μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο “Going for Growth” (2012), με την οποία ο εν λόγω Οργανισμός προσπαθεί να συνδέσει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και ειδικότερα τις διαρθρωτικές αλλαγές, με την οικονομική ανάπτυξη. Όπως αναφέρεται στην Περίληψη της Έκθεσης, ο ΟΟΣΑ με αυτήν την μελέτη προσπαθεί …2012-03-05 11:18:14
Αποτίμηση του προγράμματος «ΔΙΑ@ΓΕΙΑ»14/02/2012Ακόμη ένα τεράστιο δείγμα της ερευνητικής εργασίας και της άρτιας επιστημονικής-διοικητικής κατάρτισης των σπουδαστών της ΚΑ’ Εκπαιδευτικής Σειράς που έχουν βάλει στόχο να αποδείξουν σε όλους ότι η εκπαίδευση στο ΕΚΔΔΑ κυμαίνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Συγχαρητήρια στους πρώην σπουδαστές και νυν απόφοιτους!   Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ …2012-02-14 11:39:54
Δρομολογήθηκε η Διοικητική Μεταρρύθμιση (…)11/02/2012Συστήνεται Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ουσιαστικά η γνωστή Κυβερνητική Επιτροπή που είναι μικρογραφία της Κυβέρνησης…. Επιπλέον, ομάδα υποστήριξης από υπαλλήλους ή ειδικούς συνεργάτες ή εμπειρογνώμονες αγνώστων λοιπών προσόντων αλλά πολύ γνωστής εξουσίας επιλογής τους (κατά πλειοψηφία από τον Υπουργό Μεταρρύθμισης…)   ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, …2012-02-11 20:41:33
Γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων17/12/2011Η ΕΝΑΠ σας παρουσιάζει την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Η εν λόγω απόφαση περιγράφει τις διαδικασίες α) προκήρυξης, β) διεξαγωγής και γ) κύρωσης των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης.2011-12-17 11:00:08
5η Έκθεση Αξιολόγησης της Ελλάδας από το ΔΝΤ14/12/2011Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε την 5η Έκθεση Αξιολόγησης της Ελλάδας για την εκταμίευση της 6ης δόσης της οικονομικής βοήθειας που λαμβάνει η χώρα. Ειδικότερα το ΔΝΤ αναφέρει ότι η Ελλάδα παρά τα όποια σημαντικά επιτεύγματά της ως προς τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, ακόμη υστερεί στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. …2011-12-14 06:51:06
Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Κεντρική Διοίκηση την Ελλάδα08/12/2011Η ΕΝΑΠ σε μια ακόμη πρώτη πανελλήνια δημοσίεση.   Διαβάστε την Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Κεντρική Διοίκηση στην Ελλάδα. Είναι άκρως ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα αυτής ιδίως για τη συμμετοχή του πολιτικού στοιχείου στη Διοίκηση. Επισημαίνουμε ότι την Έκθεση αυτή την έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση από την 21 Οκτωβρίου …2011-12-08 16:20:00
Task Force for Greece (1st Quarterly Report)18/11/2011The first quarterly report of the Task Force for Greece describes the technical assistance provided to the Greek authorities to sustain economic activity by ensuring the best use of cohesion policy programmes; strengthening tax administration and sound public finance management; and implementing the structural reforms needed to improve the prospects …2011-11-18 06:20:55
Εγκύκλιοι για Περιορισμό Οργανικών Μονάδων και Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων16/11/2011Η ΕΝΑΠ σας κοινοποιεί άλλες δύο από τις εφαρμοστικές Εγκυκλίους του Ν. 4024/2011:   1η Εγκύκλιος: “Αναδιοργάνωση Δημόσιων Υπηρεσιών και Ανακατονομή Οργανικών Θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226)”. 2η Εγκύκλιος: “Περιορισμός του αριθμού των οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών (υπουργείων, γενικών και ειδικών γραμματειών και …2011-11-16 08:00:53
Eγκύκλιος του Yπουργείου Οικονομικών για τους Μισθούς με το Νέο Μισθολόγιο14/11/2011Στα επίπεδα του 2008, χωρίς τα επιδόματα και με “κουτσουρεμένο” το 13ο και 14ο μισθό προσγειώνονται οι μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Η εφαρμογή του νέου μισθολογίου υλοποιείται με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών και οι νέοι μισθοί θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου. Με την εγκύκλιο που αλλάζει κατ΄ουσίαν τα …2011-11-14 20:42:24
Εφαρμοστικές Εγκύκλιοι για Βαθμολόγιο-Εφεδρεία (Ν.4024/2011)10/11/2011Η ΕΝΑΠ σας παρουσιάζει την τελική μορφή των εφαρμοστικών εγκυκλίων για το Ν. 4024-2011.   1)  Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011).   2) Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – …2011-11-10 07:32:52
Εγκύκλιος για Κατάταξη Υπαλλήλων βάσει του Ν.4024/201105/11/2011Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011).   Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της συγκεκριμένης Εγκυκλίου αναγνωρίστηκε τόσο ο χρόνος φοίτησης στη σχολή όσο και το ένα πλεονάζον έτος για τους αριστούχους …2011-11-05 09:30:38
Έκθεση Αξιολόγησης της Τρόικας για τη Βιωσιμότητα του Χρέους (21.10.2011)24/10/2011Με το παρόν κείμενο αξιολόγησης, η Τρόικα διαπιστώνει την αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μέσα σε ένα όλο και δυσμενέστερο οικονομικό κλίμα. Παρά τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, κατά τους διεθνείς εμεπιρογνώμωνες, στάθηκε αδύνατη η συγκράτηση του δημοσίου χρέους και επιβάλλεται η προς το χείρον αναθεώρησή του. …2011-10-24 07:20:07
Managers as Designers in the Public Services: Beyond Technomagic26/09/2011Μέσα από την ερευνητική του εργασία μέσα από την οποία προέκυψε το βιβλίο “Managers as Designers in the Public Services: Beyond Technomagic”, ο καθηγητής David Wastell επισημαίνει ότι οι δημόσιοι managers χρειάζεται να στραφούν στον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών και να ξανασκεφτούν τη σχέση τους με την τεχνολογία. Η τελευταία δεν …2011-09-26 13:14:28
Ετήσια Έκθεση για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD 2011)26/09/2011Αδιέξοδη η λιτότητα, επιτακτική η ανάπτυξη Αντί για μείωση μισθών στο Νότο, αύξηση μισθών στη Γερμανία προτείνει η έκθεση του οργανισμού UNCTAD Οι επισημάνσεις της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) θυμίζουν στους θιασώτες της λιτότητας το προφανές: η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών δεν …2011-09-26 13:01:07
Έκθεση ΔΝΤ για την Παγκόσμια Οικονομία 201121/09/2011Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε την Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία για το έτος 2011. Σύμφωνα με αυτή οι τάσεις ανάκαμψης από την οικονομική κρίση είναι υπαρκτές αλλά κινούνται σε επίπεδα λίγο πάνω του μετρίου. Τονίζεται βέβαια ότι αυτές οι τάσεις είναι υψηλότερες κοντά στον πυρήνα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών ενώ …2011-09-21 18:16:55
Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελληνική Οικονομία 2011 (Eng. Version)12/09/2011Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελληνική Οικονομία 2011 (Eng. Version) Σύνοψη και Κυρίως Κείμενο2011-09-12 09:00:20
Μισθολογικές Παρεμβάσεις του Μεσοπρόθεσμου (2011-2015)11/07/2011Μισθολογικές Παρεμβάσεις του Μεσοπρόθεσμου (2011-2015)2011-07-11 11:55:35
Ν_3986_2011 (Ειδικά Μέτρα για το Μεσοπρόθεσμο 2012-2015)01/07/2011Ν_3986_2011 (Ειδικά Μέτρα για το Μεσοπρόθεσμο 2012-2015)2011-07-01 23:56:29
Ν_3985_2011 (Μεσοπρόθεσμο)01/07/2011Ν_3985_2011 (Μεσοπρόθεσμο)2011-07-01 11:50:10
Ν_3986_2011 (Ρυθμίσεις για τις Προσλήψεις στο Μεσοπρόθεσμο 2011-2015)01/07/2011Ν_3986_2011 (Ρυθμίσεις για τις Προσλήψεις στο Μεσοπρόθεσμο 2011-2015)2011-07-01 11:49:31
Π.Δ._65_2011 (Διάσπαση Υπουργείων “Εσωτερικών-Διοικητικής Μεταρρύθμισης”)27/06/2011Π.Δ._65_2011 (Διάσπαση Υπουργείων “Εσωτερικών-Διοικητικής Μεταρρύθμισης”)2011-06-27 22:08:39
N_3979_2011 (Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση)16/06/2011N_3979_2011 (Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση)2011-06-16 10:25:14
Ν_3966_2011 (Άρθρο 59-Διατάξεις για ΕΣΔΔΑ)24/05/2011Ν_3966_2011 (Άρθρο 59-Διατάξεις για ΕΣΔΔΑ)2011-05-24 11:45:05
Μελέτη για ένα Νέο Σύστημα Αμοιβών και Παρακίνησης16/03/2011  Αγαπητοί συνάδελφοι, το επικείμενο νέο μισθολόγιο αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας όχι μόνο για τον καθένα από εμάς χωριστά, τους αποφοίτους ως διακριτό σώμα αλλά για την ίδια την οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου τομέα. Λόγω της κομβικής σημασίας του θέματος, η Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ, ανταποκρινόμενη στις περιστάσεις, …2011-03-16 21:13:36
Προσχέδιο Μελέτης για το Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (ICAP-HAY GROUP)04/03/2011Προσχέδιο Μελέτης για το Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων που συνέταξαν οι εταιρίες ICAP-HAY GROUP σε συνεργασία με επιτροπή υπαλλήλων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Επισυνάπτεται και η Πράξη Ανάθεσης του Έργου Σύνταξης της σχετικής μελέτης. Οι ιδιωτικές εταιρίες στη συνέχεια δήλωσαν αδυναμία εκπόνησης της μελέτης!!!2011-03-04 20:48:45
1η Τροποποίηση της Πράξης Ένταξης για το Επιτελικό Κράτος (2011)07/01/20111η Τροποποίηση της Πράξης Ένταξης για το Επιτελικό Κράτος (2011)2011-01-07 10:45:44
Οδηγίες για το Προσωπικό Ειδικών Θέσεων04/01/2011  Αποστέλλουμε έγγραφο με οδηγίες για το προσωπικό ειδικών θέσεων που εντόπισε η συνάδελφος Βίβιαν Μαργέλου. Για το ΔΣ,ΜΚ  2011-01-04 20:38:27
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας23/12/2010Κώδικας Ποινικής Δικονομίας2010-12-23 12:44:26
Απόφαση Πράξης Ένταξης για το Επιτελικό Κράτος (2010)27/10/2010Απόφαση Πράξης Ένταξης για το Επιτελικό Κράτος (2010)2010-10-27 10:47:14
Smart Regulation in the EU 2010_543_COM08/10/2010Smart Regulation in the EU 2010_543_COM2010-10-08 10:26:44
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα15/07/2010Ν_3863_2010 (Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα)2010-07-15 09:52:18
Manual Μέτρησης Διοικητικών Βαρών στην Ελλάδα30/06/2010Manual Μέτρησης Διοικητικών Βαρών στην Ελλάδα2010-06-30 10:24:25
Μοριοδότηση Ξένης Γλώσσας για τους Απόφοιτους της ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ11/06/2010Μοριοδότηση ξένης γλώσσας για τους απόφοιτους της ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ2010-06-11 12:03:06
Διευκρινήσεις ΥΠΕΣΑΗΔ σχετικά με το Άρθρο 19 του Ν.3801/200911/06/2010Αλληλογραφία της ΕΝΑΠ με το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4-9-2009). Η απάντηση του Υπουργείου στο από 19-5-2010 σχετικό αίτημα της ΕΝΑΠ, αναφέρεται στο ότι ειδικα για τους απόφοιτους ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ, στον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου για απόσπαση ή μετάταξη, …2010-06-11 03:34:02
N_3852_2010 (Καλλικράτης)07/06/2010N_3852_2010 (Καλλικράτης)2010-06-07 10:42:31
Εισοδηματική Πολιτική (2010) β’28/05/2010Εισοδηματική Πολιτική (2010) β’2010-05-28 11:56:03
Εγκύκλιος για Μεταβατ. Διατάξεις του Ν.3839/201016/04/2010Εγκύκλιος για Μεταβατικές Διατάξεις του Ν.3839/20102010-04-16 08:16:24
Εισοδηματική Πολιτική (2010) α’01/04/2010Εισοδηματική Πολιτική (2010) α’2010-04-01 11:56:31
N_3839_2010 (Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων)29/03/2010N_3839_2010 (Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων)2010-03-29 11:48:24
N_3812_09 (Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων)28/12/2009N_3812_09 (Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων)2009-12-28 11:50:31
Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ (2009)01/12/2009Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης ΕΣΠΑ (2009)2009-12-01 10:29:23
Εισοδηματική Πολιτική (2009)11/05/2009Εισοδηματική Πολιτική (2009)2009-05-11 11:56:57
3η έκθεση προόδου για την απλούστευση 2009_17_COM28/01/20093η έκθεση προόδου για την απλούστευση 2009_17_COM2009-01-28 10:06:48
Impact Assessment Guidelines COM (2009)15/01/2009Impact Assessment Guidelines COM (2009)2009-01-15 10:22:48
Αξιολόγηση Συνεπειών Ρυθμίσεων01/01/2009Αξιολόγηση Συνεπειών Ρυθμίσεων2009-01-01 10:21:31
Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων (2008)01/08/2008ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (2008)2008-08-01 12:48:07
Σύνταγμα της Ελλάδος (Αναθ.2008)27/05/2008Σύνταγμα της Ελλάδος (Αναθ.2008)2008-05-27 12:52:36
Εγκυκλιος για τη μειωση των διοικητικων βαρων (2008)20/05/2008Εγκυκλιος για τη μειωση των διοικητικων βαρων (2008) 1_20082008-05-20 10:18:37
Εισοδηματική Πολιτική (2008)13/05/2008Εισοδηματική Πολιτική (2008)2008-05-13 11:57:22
Τροποποίηση Κώδ. Διοικητικής Δικονομίας16/04/2008Τροποποίηση Κώδ. Διοικητικής Δικονομίας2008-04-16 12:53:07
Π.Δ._01_2008 (Οργανισμός του ΕΚΔΔΑ)07/01/2008Π.Δ._01_2008 (Οργανισμός του ΕΚΔΔΑ)2008-01-07 22:19:28
N_3613_2007 (Ανεξάρτητες Αρχές και λοιποί Ελεγκτικοί Μηχανισμοί)23/11/2007N_3613_2007 (Ανεξάρτητες Αρχές και λοιποί Ελεγκτικοί Μηχανισμοί)2007-11-23 11:41:42
Συνθήκη της Λισαβόνας19/10/2007Συνθήκη της Λισαβόνας2007-10-19 12:37:04
Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων31/08/2007Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων2007-08-31 12:46:58
Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων31/08/2007Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων2007-08-31 12:45:01
Πτωχευτικός Κώδικας10/07/2007Πτωχευτικός Κώδικας2007-07-10 12:52:03
N_3584_2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)28/06/2007N_3584_2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)2007-06-28 11:42:38
Ν_3566_2007 (Οργανισμός ΥΠΕΞ)05/06/2007Ν_3566_2007 (Οργανισμός ΥΠΕΞ)2007-06-05 23:41:38
Π.Δ._96_2007 (Εκλογή Βουλευτών)05/06/2007Π.Δ._96_2007 (Εκλογή Βουλευτών)2007-06-05 12:50:53
Εγύκλιος για τη Βαθμολογική Εξέλιξη Αριστούχων Αποφοίτων της ΕΣΔΔ.30/05/2007Από : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προς : ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΔΔ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περίληψη Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΔΑ, για την αναγνώριση ως αριστούχων και εκείνων των αποφοίτων που προηγήθηκαν την σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (του ν.2527/1997)2007-05-30 03:34:02
Υ190_2007 Εγκύκλιος Πρωθυπουργού10/05/2007Υ190_2007 Εγκύκλιος Πρωθυπουργού2007-05-10 10:26:05
Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-201301/05/2007Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-20132007-05-01 10:31:16
Π.Δ._57_2007 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΕΚΔΔΑ)14/03/2007Π.Δ._57_2007 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΕΚΔΔΑ)2007-03-14 11:44:35
Ν_3528_2007 (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων)09/02/2007Ν_3528_2007 (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων)2007-02-09 11:37:33
Διοικητικά Βάρη E.E. COM 2007_23_COM24/01/2007Διοικητικά Βάρη E.E. COM 2007_23_COM2007-01-24 10:17:01
Προσοντολόγιο04/01/2007Προσοντολόγιο2007-01-04 11:43:18
Οδηγία για τις υπηρεσίες 2006_123_ΕΚ12/12/2006Οδηγία για τις υπηρεσίες 2006_123_ΕΚ2006-12-12 10:14:14
Περικοπές Αποδοχών σε Περίπτωση Απεργίας05/12/2006Περικοπές Αποδοχών σε Περίπτωση Απεργίας2006-12-05 11:54:21
Εγκύκλιος για το Προσοντολόγιο13/10/2006Εγκύκλιος για το Προσοντολόγιο2006-10-13 11:43:48
ΕΣΠΑ 2007-201301/10/2006ΕΣΠΑ 2007-20132006-10-01 10:30:20
Απόφαση για Ισχύ Ποσοστώσεων σε Κρίσεις Διευθυντών15/06/2006Από : Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Προς : Υπουργείο Χωροταξίας-Οικισμού-Περιβάλλοντος Περίληψη Χαρακτηριστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που δικαιώνει απόφοιτο της ΕΣΔΔ ο οποίος δεν κρίθηκε σε θέση Προϊσταμένου Δ/νσης λόγω παραβίασης των διατάξεων για τις ποσοστώσεις υπέρ αποφοίτων ΕΣΔΔ.2006-06-15 03:34:02
Συγκεντρωτική νομοθεσία για ΚΕΠ (2006)19/04/2006Συγκεντρωτική νομοθεσία για ΚΕΠ (2006)2006-04-19 10:39:13
Ν_3444_2006 (Οπτικοακουστικό Αρχείο και Ζητήματα ΓΓΕ-ΓΓΕ)02/03/2006Ν_3444_2006 (Οπτικοακουστικό Αρχείο και Ζητήματα ΓΓΕ-ΓΓΕ)2006-03-02 23:36:46
Βελτίωση της Νομοθεσίας με απλό τρόπο (2006)01/01/2006Βελτίωση της Νομοθεσίας με απλό τρόπο (2006)2006-01-01 10:27:34
Ν_3386_2005 (Μεταναστευτικός Νόμος)23/08/2005Ν_3386_2005 (Μεταναστευτικός Νόμος)2005-08-23 22:46:23
N_3320_2005 (Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Δημοσίου και ΟΤΑ)23/02/2005N_3320_2005 (Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Δημοσίου και ΟΤΑ)2005-02-23 11:50:58
Αποδοχές Γενικών (2004)20/12/2004Αποδοχές Γενικών (2004)2004-12-20 11:57:52
N_3260_2004 (Ρυθμίσεις συστήματος προσλήψεων)06/08/2004N_3260_2004 (Ρυθμίσεις συστήματος προσλήψεων)2004-08-06 11:51:27
N_3205_2003 (Μισθολογικές Ρυθμίσεις στο Δημόσιο)23/12/2003N_3205_2003 (Μισθολογικές Ρυθμίσεις στο Δημόσιο)2003-12-23 11:58:18
Ν_3200_2003 (Ίδρυση ΕΚΔΔ-ΕΣΤΑ και Άλλες Διατάξεις)09/12/2003Ν_3200_2003 (Ίδρυση ΕΚΔΔ-ΕΣΤΑ και άλλες διατάξεις)2003-12-09 11:45:36
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 102/2003 (Διατήρηση ειδικού καθεστώτος μετά από επιτυχή διαγωνισμό ΑΣΕΠ)18/03/2003Θετική απάντηση σε ερώτημα για το αν οι απόφοιτοι ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ που πέτυχαν σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ και αποδέχθηκαν τη νέα τους θέση (μετά από αυτοδίκαιη παραίτηση από την προηγούμενη) διατηρούν το ειδικό καθεστώς των αποφοίτων όπως αυτό προκύπτει από τις ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 57/2007 καθώς και των όποιων …2003-03-18 13:47:09
Κανονισμός Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών (2003)01/01/2003Κανονισμός Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών (2003)2003-01-01 11:10:33
Συνθήκη για την Ίδρυση της ΕK24/12/2002Συνθήκη για την Ίδρυση της ΕK2002-12-24 12:38:36
Συνθήκη για την Ίδρυση της ΕΕ24/12/2002Συνθήκη για την Ίδρυση της ΕΕ2002-12-24 12:38:05
Διαβούλευση 2002_704_COM11/12/2002Διαβούλευση 2002_704_COM2002-12-11 10:17:54
N_3051_2002 (Ανεξάρτητες Αρχές και προσλήψεις στο Δημόσιο)20/09/2002N_3051_2002 (Ανεξάρτητες Αρχές και προσλήψεις στο Δημόσιο)2002-09-20 11:52:05
Απλούστευση 2002_278_COM05/06/2002Απλούστευση 2002_278_COM2002-06-05 10:22:08
Mandelkern Report 200013/11/2001Mandelkern report  20002001-11-13 10:23:38
Ν_2910_2001 (Μεταναστευτικός Νόμος)02/05/2001Ν_2910_2001 (Μεταναστευτικός Νόμος)2001-05-02 22:40:01
Συνθήκη Νίκαιας10/03/2001Συνθήκη Νίκαιας2001-03-10 12:37:36
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ18/12/2000Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ2000-12-18 12:11:30
Ν_2738_1999 (Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση)09/09/1999Ν_2738_1999 (Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση)1999-09-09 11:50:00
Ν_2738_1999 ( Άρθρο 19-Χρόνος Φοίτησης στις Σχολές)09/09/1999Ν_2738_1999 ( Άρθρο 19-Χρόνος φοίτησης στις Σχολές)1999-09-09 11:46:05
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας23/03/1999Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας1999-03-23 12:43:17
N_2690_1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας)09/03/1999N_2690_1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας)1999-03-09 10:41:34
Ν_2527_1997 (Άρθρα 11-15, Λειτουργικά Ζητήματα της ΕΣΔΔ)08/10/1997Ν_2527_1997 (Άρθρα 11-15, Λειτουργικά ζητήματα της ΕΣΔΔ)1997-10-08 11:46:31
Συνθήκη Άμστερνταμ02/10/1997Συνθήκη Άμστερνταμ1997-10-02 12:41:48
N_2470_1997 (Αναμόρφωση Μισθολογίου)21/03/1997N_2470_1997 (Αναμόρφωση Μισθολογίου)1997-03-21 11:58:53
Ν_2236-1994 (Εθνική Σχολή Δικαστών)06/09/1994Ν_2236-1994 (Εθνική Σχολή Δικαστών)1994-09-06 23:10:11
N_2190_1994 (ΑΣΕΠ)03/03/1994N_2190_1994 (ΑΣΕΠ)1994-03-03 11:52:40
Ν_1892_1990 (Αναπτυξιακός)31/07/1990Ν_1892_1990 (Αναπτυξιακός)1990-07-31 23:16:13
Ν_1868_1989 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων… κ.ά.)10/10/1989Ν_1868_1989 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων… κ.ά.)1989-10-10 23:02:16
Ν_1810_1988 (Άρθρο 16-Ρύθμιση Θεμάτων Αποφοίτων)05/10/1988Ν_1810_1988 (Άρθρο 16-Ρύθμιση θεμάτων αποφοίτων)1988-10-05 11:46:58
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας24/10/1985Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας1985-10-24 12:46:16
Ν_1568_85 (Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων)18/10/1985Ν_1568_85 (Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων)1985-10-18 10:40:59
Ποινικός Κώδικας31/05/1985Ο ποινικός Κώδικας καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του ΝΔ 222/1947 και κυρώθηκε με το Ν. 1492-17/7-8-1950. Στη συνέχεια μεταγλωτίσθηκε με το ΠΔ 283/1985, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 106/31.5.1985. Επί του ανωτέρω Κώδικα έχουν εκδοθεί και άλλοι τροποποιητικοί νόμοι.1985-05-31 12:51:23
Αστικό Δίκαιο24/10/1984Αστικό Δίκαιο1984-10-24 09:58:41
N_1388_1983 (Ίδρυση ΕΚΔΔ)29/08/1983N_1388_1983 (Ίδρυση ΕΚΔΔ)1983-08-29 21:28:41
N_1264_1982 (Συνδικαλιστικό κίνημα και ελευθερίες)01/07/1982N_1264_1982 (Συνδικαλιστικό κίνημα και ελευθερίες)1982-07-01 12:42:22
N_1256_1982 (Πολυθεσία-πρόσθετες αμοιβές-ανώτατα όρια)31/05/1982N_1256_1982 (Πολυθεσία-πρόσθετες αμοιβές-ανώτατα όρια)1982-05-31 11:59:25