Υπόμνημα της ΕΝΑΠ για ένα δίκαιο σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ

Αθήνα, 28/9/2017
Α.Π. 59/2017

ΠΡΟΣ:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κου Παπαδημητρίου Δήμου
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κου Χαρίτση Αλέξη
KOIN.:
1. Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κας Γεροβασίλη Όλγας
2. Γραφείο Προέδρου Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης κας Καμτσίδου Ιφιγένειας
3. Γραφείο Διευθύντριας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θεσμοθέτηση άδικων κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. σε βάρος των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Θα επιθυμούσαμε να σας εκφράσουμε τη διαφωνία της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με την πρόσφατη απόφασή σας σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των Προϊστάμενων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Θεωρούμε ότι η θεσμοθέτηση κριτηρίων επιλογής από μέρους σας που δεν λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη φύση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης ως παραγωγικής σχολής που προετοιμάζει στελέχη ταχείας εξέλιξης θίγει κατάφωρα τους αποφοίτους της και προκαλεί σοβαρές αδικίες σε βάρος τους, χωρίς εκείνοι να ευθύνονται γι’ αυτό.

Ειδικότερα, η παρέμβασή μας αναφέρεται στο άρθρο 5 (κριτήρια επιλογής) παρ. 2 Α. εκπαιδευτικά προσόντα της απόφασής σας με αριθ. Πρωτ. 99400/ΕΥΘΥ 727/18.09.2017, όπου αναφέρονται τα εξής:

“Α. Εκπαιδευτικά προσόντα
αα) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ). Ο βασικός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με 20 μόρια,
ββ) Πρόσθετος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών μοριοδοτείται με 25 μόρια
γγ) Διδακτορικό δίπλωμα μοριοδοτείται με 110 μόρια
δδ) Επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μοριοδοτείται με 80 μόρια
εε) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας μοριοδοτείται με 80 μόρια,
στ) Πρόσθετος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με 25 μόρια..”

Τα ανωτέρω μόρια αα, γγ, δδ και εε δεν αθροίζονται μεταξύ τους και για τη μοριοδότηση λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση της ανώτερης εξ αυτών κατηγορίας εκπαιδευτικών προσόντων. Στην παραπάνω μοριοδότηση αθροίζεται μόνο ο πρόσθετος τίτλος σπουδών και ο πρόσθετος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών. Στην περίπτωση επιτυχούς αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) και ύπαρξης τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, για τη συνολική μοριοδότηση προσμετράται η μία από τις δύο κατηγορίες προσόντων.

Βάσει των ανωτέρω, μας γεννάται ο προβληματισμός για ποιο λόγο επιλέγεται η μη αυτοτελής προσμέτρηση για τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, της επιτυχούς αποφοίτησης από μια παραγωγική σχολή του Δημοσίου, με σαφή και διακριτό ρόλο εντός της δημόσιας διοίκησης, η λειτουργία της οποίας σημειωτέον συγχρηματοδοτείται απρόσκοπτα από το ΕΣΠΑ.
Και αυτό συμβαίνει διότι «η Ε.Σ.Δ.Δ.Α αποτελεί παραγωγική σχολή στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που στοχεύει στη στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης με επιτελικά στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και σύγχρονης εκπαίδευσης». Σε αυτό το πλαίσιο, στο πρόγραμμα σπουδών της ΕΣΔΔΑ περιλαμβάνονται εξειδικευμένες διδακτικές ενότητες, μεταξύ των οποίων και θεματική που αφορά στην ορθή διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η εισαγωγή στη Σχολή πραγματοποιείται μέσω του πλέον ανταγωνιστικού και απαιτητικού διαγωνισμού και υπό τις προϋποθέσεις κατοχής πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών και επάρκειας γλωσσικών δεξιοτήτων. Συνεπώς, το σύνολο των μελών μας είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, ενώ η συντριπτική τους πλειονότητα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών με αναπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες. Υπογραμμίζεται, όμως, ότι η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης ουδεμία σχέση έχει με την επιτυχή απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η τελευταία αφορά αποκλειστικά στην κατηγορία που προσδιορίζεται βάσει εκπαιδευτικών προσόντων και όχι επαγγελματικών.
Επιπροσθέτως, σε σχέση με τον επαγγελματικό χαρακτήρα της φοίτησης στη Σχολή, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 (ιδιότητα και υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων) του νόμου 1388/1983 (άρθρο 20 του ν. 1878/1990, άρθρο 8 του ν. 3491/2006), οι φοιτώντες στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν έχουν την ιδιότητα του σπουδαστή ή του φοιτητή εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Με λύπη μας λοιπόν παρατηρούμε ότι στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων των ειδικών Υπηρεσιών γίνεται διάκριση σε βάρος των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ καθώς ενώ ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και ο πρόσθετος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών προσμετρώνται αθροιστικά στα τυπικά προσόντα του υποψηφίου προς κρίση, στην περίπτωση υποψηφίου αποφοίτου από την ΕΣΔΔΑ που παράλληλα κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα δεν ακολουθείται η ίδια οδός. Με τον τρόπον αυτό επιχειρειται λανθασμένα η εξίσωση ενός επαγγελματικού προσόντος με έναν τίτλο σπουδών.

Επιπρόσθετα φαίνεται οτι δεν τηρείται η αρχή της ισότητας καθώς το ίδιο ακαδημαϊκό προσόν (π.χ. μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών) δεν φέρει την ίδια βαρύτητα στον υπολογισμό των τυπικών προσόντων μεταξύ όλων των υποψηφίων προς κρίση αλλά κάνει διάκριση μετάξυ αποφοίτων και μη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, σας επισημαίνουμε τον κίνδυνο η συγκεκριμένη διάταξη να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ από υποψηφίους που ενδεχομένως να θεωρήσουν οτι θίγονται και θα επιχειρήσουν να κινηθούν νομικά.

Κατόπιν τούτων, θα επιθυμούσαμε να λάβουμε την απάντησή σας επί των ανωτέρω προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας, τα οποία ευλόγως ανησυχούν για πιθανές αδικίες σε βάρος τους κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Ασφαλώς είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε τις θέσεις μας και να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα δια του προγραμματισμού συνάντησης μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

 

Για το ΔΣ της ΕΝΑΠ,

Ο Πρόεδρος                                   Η Γενική Γραμματέας
Βασίλειος Σαλτερής                         Παρασκευή Δραμαλιώτη

 

[su_note note_color=”#dbf8fd” radius=”5″]Υπόμνημα – Για ένα δίκαιο σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ[/su_note]

Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)