Υπόμνημα ΕΝΑΠ για την προκήρυξη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

Το ΔΣ της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απέστειλε στις 14/9/2021 στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας το ακόλουθο υπόμνημα:

Προς: Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Υπόψη Διοικητή, κου Α. Μπίνη

Κοιν.: Συμβούλιο Διοίκησης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Θέμα: Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ), ως φορέας συλλογικής εκπροσώπησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, δέχτηκε πολλά αιτήματα συναδέλφων/ισσών αναφορικά με ορισμένα προβληματικά σημεία της με αρ. πρωτ. 27941/27-8-2021 Προκήρυξης για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Μετά από μελέτη της εν λόγω προκήρυξης, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Δεν υπάρχει αναφορά στην κατανομή των προς πλήρωση θέσεων ανά τομέα της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων ή ανά Περιφερειακή Υπηρεσία. Η επιλογή αυτή της Υπηρεσίας σας δεν εισφέρει στην πλήρη ενημέρωση των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις αλλά ενδέχεται να επιφέρει πλήγμα στη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής. Θεωρούμε απαραίτητη την έγκαιρη γνωστοποίηση των θέσεων, των τομέων και των περιφερειών στις οποίες αφορά η συγκεκριμένη προκήρυξη.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 της προκήρυξης, «οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει (…) να μην έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη» ενώ στην παράγραφο 8 αναφέρεται ότι «Οι αποσπάσεις προσωπικού των περιπτώσεων α, β και γ, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας, διενεργούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 96 ν. 4622/2019, ενώ για το λοιπό προσωπικό, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εκάστοτε ισχύουν, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019». Οι δύο αυτές διατάξεις δημιουργούν σύγκρουση και ασάφεια και ενδέχεται να αποκλείσουν τη συμμετοχή συναδέλφων που υπηρετούν σε φορείς που έχουν εξαιρεθεί από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), όπως το Υπουργείο Υγείας και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Θεωρούμε ότι στο σημείο αυτό χρειάζεται ρητή αναφορά στο δικαίωμα συμμετοχής όλων των συναδέλφων, ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο υπηρετούν.

3. Θεωρούμε ότι χρειάζεται τροποποίηση η παράγραφος 3 που αναφέρει ότι «η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 50/2001» ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συμμετοχή των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ που διαθέτουν βεβαίωση ψηφιακών δεξιοτήτων από τη φοίτησή τους στη Σχολή, καθώς, όπως γνωρίζετε, εντός της ΕΣΔΔΑ είναι υψηλότατο και εξαιρετικά απαιτητικό το επίπεδο διδασκαλίας των ψηφιακών αντικειμένων. Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι εφόσον η διαδικασία επιλογής της παραγράφου 5 της προκήρυξης προβλέπει δοκιμασία κατά την οποία «θα αξιολογηθεί και η ικανότητα των υποψηφίων στον χειρισμό εφαρμογών Microsoft Office (π.χ. Word, Excel, PowerPoint)», πρέπει να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή των υποψηφίων που δεν διαθέτουν πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων από ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης.

4. Κατά την άποψή μας προκύπτουν δύο σοβαρά ζητήματα που άπτονται της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της διαδικασίας επιλογής:
Α. Το πρώτο στάδιο επιλογής δεν περιγράφει με σαφήνεια (π.χ. συντελεστές βαρύτητας) τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις αιτήσεις τους, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται σαφής και άρα ελέγξιμη η διαδικασία κατάταξης.
Β. Δεν είναι σαφή τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας του 2ου (πρακτική δοκιμασία) και του 3ου (δομημένη συνέντευξη) σταδίου. Απαιτείται επίσης αποσαφήνιση της διατύπωσης ότι «κατά τον χρόνο διεξαγωγής της δοκιμασίας θα είναι διαθέσιμο το σχετικό πληροφοριακό – υποστηρικτικό υλικό» (βλ. 2ο Στάδιο αξιολόγησης: Πρακτική Δοκιμασία).

5. Το μείζον κατά την άποψή μας ζήτημα τίθεται από την παράγραφο 3.1 «Απαραίτητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα» όπου αναφέρεται ότι «για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού/Λογιστικού απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος της αλλοδαπής, διοικητικής ή οικονομικής ή νομικής κατεύθυνσης (…)». Αντίθετα, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αναφέρεται μόνο στην παράγραφο 3.3 «Συνεκτιμώμενα Προσόντα». Αυτό συνεπάγεται ότι στην προκήρυξη μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε συνάδελφος κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού/Λογιστικού που διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ δεν μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ που δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η επιλογή αυτή δημιουργεί απαράδεκτους αποκλεισμούς και ανισότητες μεταξύ των αποφοίτων και υπονομεύει τον ίδιο τον καταστατικό λόγο ύπαρξης της ΕΣΔΔΑ, ως παραγωγική σχολή του δημοσίου από την οποία αποφοιτούν στελέχη ταχεία εξέλιξης και υψηλών προσόντων, όπως ασφαλώς γνωρίζετε ως απόφοιτος της Σχολής. Για αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ οφείλει να προστεθεί στα τυπικά προσόντα και η παράγραφος 3.1 να αναδιατυπωθεί ως εξής: «για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού/Λογιστικού απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος της αλλοδαπής, διοικητικής ή οικονομικής ή νομικής κατεύθυνσης ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (…)» ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη όλοι οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν ή όχι μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, αιτούμαστε την ανάκληση και τροποποίηση της παρούσας προκήρυξης, θέτοντας υπόψιν σας τις ανωτέρω επισημάνσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ είναι στη διάθεσή σας για την πραγματοποίηση συνάντησης για τα ζητήματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη προκήρυξη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με τιμή,

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)