Επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το ζήτημα χρηματοδότησης της ΕΣΔΔΑ και του ΕΚΔΔΑ

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ απέστειλε στις 3/4/2022 την ακόλουθη επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

Κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα ενωσιακά κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα και συγκεκριμένα των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014-2018» και «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΔΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». Η εμπειρία της ένταξης της λειτουργίας του Κέντρου και της Σχολής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κρίνεται ότι παρουσιάζει αρκετά θετικά στοιχεία.

Δεδομένης της κατάργησης για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 του Θεματικού Στόχου 11 που αφορούσε στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εθνικών δημόσιων διοικήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ στη νέα Πολιτική Συνοχής 2021-2027, από πλευράς μας θεωρούμε ότι μπορεί να εξεταστεί η επιλεξιμότητα της ΕΣΔΔΑ και γενικότερα των παραγωγικών σχολών του δημοσίου τομέα κάτω από τον Στόχο Πολιτικής 4 (ΣΠ4) – Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ειδικότερα στο νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνική Συνοχή για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, το οποίο μάλιστα θα διαθέτει συνολικά πάνω από 4 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, κεντρική επιδίωξη των παρεμβάσεων στον Στόχο Πολιτικής 4, όπως ρητά αναφέρεται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2021-2027, είναι μια πιο κοινωνική Ελλάδα μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά. Υπενθυμίζουμε, μάλιστα, ότι η ΕΣΔΔΑ έχει χρηματοδοτηθεί παλιότερα (Προγραμματική Περίοδος 2000-2006) από το τότε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ ΑΝΑΔ).

Σε αυτό το πλαίσιο, με ικανοποίηση υποδεχτήκαμε την ένταξη προς χρηματοδότηση της στοχευμένης εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε παραγωγικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) στην πρώτη επίσημη υποβολή του νέου Προγράμματος ΕΣΠΑ για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνική Συνοχή (Οκτώβριος 2021).

Η Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ θεωρεί ότι η δράση της προεισαγωγικής εκπαίδευσης της ΕΣΔΔΑ μπορεί να είναι επιλέξιμη κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 καθώς αφορά αμιγώς δράση ενίσχυσης των δεξιοτήτων και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ενώ θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η προστιθέμενη αξία που η ΕΣΔΔΑ έχει στη μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της (εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών ταχείας εξέλιξης με επιτελικό χαρακτήρα, ικανά να συμμετάσχουν στο σύνολο των σταδίων του κύκλου μιας δημόσιας πολιτικής) αλλά και στις υπηρεσίες που τελικώς προσφέρονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η προσέλκυση και εκπαίδευση νέου δυναμικού υψηλών προσόντων σε λειτουργίες του δημοσίου τομέα,  μέσω της ΕΣΔΔΑ, μπορεί να αποτελέσει όχημα ανάσχεσης του φαινομένου του “brain drain”, το οποίο μαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ με έντονο προβληματισμό διάβασε τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μη επιλεξιμότητας της δράσης της ΕΣΔΔΑ στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως αυτά διατυπώθηκαν στον επίσημο σχολιασμό τον Ιανουάριο 2022. 

Σε αυτή την κρίσιμη φάση, θεωρούμε ότι θα πρέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης,  μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών του, να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επιχειρηματολογήσει για την ανάγκη ένταξης της ΕΣΔΔΑ στο νέο ΕΣΠΑ και να μην προχωρήσει στη διαγραφή της σχετικής δράσης κατά την επόμενη υποβολή του Προγράμματος ΕΣΠΑ για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνική Συνοχή στις αρχές Απριλίου 2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για πραγματοποίηση σχετικής συνάντησης προκειμένου να ενημερωθούμε και στη συνέχεια να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τις ενέργειες που θα αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης το προσεχές διάστημα.

Η ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ, αντιλαμβανόμενη τη θεμελιώδη βαρύτητα του ζητήματος χρηματοδότησης του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ, θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια διασφάλισής της κινητοποιώντας προς αυτή την κατεύθυνση τα μέλη της.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)