Ποινικός Κώδικας

Ο ποινικός Κώδικας καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του ΝΔ 222/1947 και κυρώθηκε με το Ν. 1492-17/7-8-1950. Στη συνέχεια μεταγλωτίσθηκε με το ΠΔ 283/1985, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 106/31.5.1985. Επί του ανωτέρω Κώδικα έχουν εκδοθεί και άλλοι τροποποιητικοί νόμοι.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)