Απόφαση Πράξης Ένταξης για το Επιτελικό Κράτος (2010)