Νόμος 4093/2012, ΠΝΠ 224/Α/2012 και Εγκύκλιος για την κινητικότητα