Γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων