Απόφαση για Ισχύ Ποσοστώσεων σε Κρίσεις Διευθυντών