Ν_2738_1999 ( Άρθρο 19-Χρόνος Φοίτησης στις Σχολές)