Σύγκληση έκτακτου ΔΣ ΕΝΑΠ

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της πρότασης του απελθόντος προέδρου του Δ.Σ. και έχοντας ως γνώμονα την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία, την προστασία του κύρους και της θεσμικής υπόληψης της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έχοντας το τεκμήριο αρμοδιότητας όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 12 του Καταστατικού στο οποίο ορίζεται ότι “ο Πρόεδρος συγκαλεί το ∆.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης” και άλλες διατάξεις του Καταστατικού, αλλά και της πρόσφατης ΠΝΠ παράτασης της θητείας συλλογικών οργάνων:

  1. Συγκαλείται εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφοίτων τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:00, ψηφιακά με ένα και αποκλειστικό θέμα: Προγραμματισμός έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ψηφιακής) για την οργάνωση Αρχαιρεσιών της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ. Για την παρακολούθηση και συμμετοχή στη συνεδρίαση, το σχετικό link στο Skype είναι το κάτωθι:
https://join.skype.com/cA3HeAJFGLFI
  • Θέματα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όταν αυτή πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση που θα πάρει το Δ.Σ., θα είναι τα κάτωθι:
    • Ο τρόπος διενέργειας των εκλογών της Ένωσης Αποφοίτων για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
    • Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών
    • Ο τόπος διεξαγωγής των εκλογών (σε περίπτωση που αποφασιστεί και η φυσική ψηφοφορία δεδομένου ότι στο καταστατικό, παρ. 8 άρθρο 10, ορίζεται ρητά και σαφώς ότι «Η ψηφοδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε µε ψηφοδέλτια είτε µε επιστολή είτε µε ηλεκτρονικό τρόπο είτε µε συνδυασμούς τους»).
    • Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας το έργο της διενέργειας των εκλογών.

Σημειώνεται ότι, όλες οι αποφάσεις, πρέπει να παρθούν υπό το πρίσμα των ειδικών συνθηκών της πανδημίας και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)