Περίληψη Πρότασης Ομάδας Εργασίας για το επάγγελμα του αποφοίτου

Η πρόταση που ακολουθεί συντάχθηκε από την ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση του ΔΣ της ΕΝΑΠ κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς τα μέλη της.

Η ομάδα αποτελείται από τους/τις: κα Εύη Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέα της ΕΝΑΠ ως συντονίστρια, τον κο Βασίλη Σαλτερή, πρόεδρο του ΔΣ της ΕΝΑΠ, τον κο Γιώργο Καραχάλιο, Α΄ αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΕΝΑΠ, τον κο Χάρη Κίτσο, ταμία του ΔΣ της ΕΝΑΠ, την κα Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, τον κο Σαράντη Κουγιού, την κα Χρύσα Κορομηλά, τον κο Γιώργο Τσιάντα, τον κο Σπύρο Παρούτη, τον κο Νίκο Αλαμπάνο, την κα Μαρία Φυσεκίδου.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της η ομάδα εργασίας επεξεργάστηκε προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας σαφούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας (career path) για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ, ικανής να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές προσαρμοσμένες στο προφίλ και στα προσόντα τους. Η επικρατούσα πρόταση αναφέρεται στη σύσταση ΔιΥπουργικού Κλάδου Διοικητικών Εμπειρογνωμόνων (ΔΥ.Κ.Δ.Ε.) στον οποίο θα μπορούν να κατατάσσονται καταρχήν οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, μετά από επιτυχή παρακολούθηση 2μηνου «διυπουργικού φροντιστηρίου» στο ΕΚΔΔΑ.

Ο διυπουργικός κλάδος θα συγκεντρώσει δεξιότητες και λειτουργίες στελεχών που θα εξυπηρετούν όλα τα Υπουργεία και τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και κυρίως τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των δημοσίων πολιτικών. Ο Διοικητικός Εμπειρογνώμονας που προέρχεται από την ΕΣΔΔΑ θα διορίζεται σε θέσεις που προβλέπονται από την προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής του. Για τους υπαλλήλους που ζητούν την κατάταξη τους στο διυπουργικό κλάδο, θα προβλέπεται ρητώς στον νόμο για τη σύσταση του ΔΥ.Κ.Δ.Ε., ότι δεν θίγεται κανένα δικαίωμα εξέλιξης και κατάληψης θέσης ευθύνης στους φορείς που είναι διορισμένοι ή υπηρετούν.

Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, που θα κατατάσσονται στο διυπουργικό κλάδο διοικητικών εμπειρογνωμόνων, υπάγονται στο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων. Προτείνεται μία εσωτερική ιεράρχηση του διυπουργικού κλάδου με βάση λειτουργικούς ρόλους, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι οι παρακάτω:

«Στέλεχος ομάδας έργου»,

«Υπεύθυνος Έργου»,

«Συντονιστής Προγραμμάτων»,

«Διευθυντής Προγραμμάτων» και

«Προϊστάμενος Μονάδας Πολιτικής του Υπουργείου» (εφόσον δεν είναι προϊστάμενος της Μονάδας ο Διοικητικός Γραμματέας).

Προτείνεται τα στελέχη του ΔΥ.Κ.Δ.Ε., πέρα από την μέχρι τώρα αναμενόμενη σταδιοδρομία τους στις Υπηρεσίες που υπηρετούν, να έχουν τη δυνατότητα σταδιοδρομίας και εξέλιξης ως διυπουργικά στελέχη σε επιπλέον δύο επαγγελματικές πορείες (career paths):

  1. Σε διυπουργικές ομάδες ειδικού σκοπού/ομάδες κρούσης (task forces) που θα συνιστώνται με απόφαση ανώτατου οργάνου με οριζόντιο-εποπτικό ρόλο για την προώθηση κεντρικών κυβερνητικών πολιτικών κατόπιν εισήγησης του Πρωθυπουργού ή συλλογικά του Υπουργικού Συμβουλίου και θα εδρεύουν στο επισπεύδον Υπουργείο, με σημείο επαφής τη Μονάδα Πολιτικής του Υπουργείου.
  2. Στην Κεντρική Διοίκηση, σε Μονάδες Πολιτικής (Policy Units/PU) ανά Υπουργείο, που θα υπάγονται στον οικείο Υπουργό, ή στον Διοικητικό Γραμματέα (Δ.Γ.), εφόσον τελικά αυτός θα έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες στην κατάρτιση και στην υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών του Υπουργείου.

Κατά το χρόνο υπηρεσίας σε δομή συντονισμού (Μονάδα Πολιτικής ή task force), ο Διοικητικός Εμπειρογνώμονας θα λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές του από τον φορέα προέλευσης του και επιμίσθιο αντίστοιχο του λειτουργικού ρόλου του, ως κίνητρο συμμετοχής και απόδοσης από την Κεντρική Κυβέρνηση. Αν η Μονάδα αποκτήσει εσωτερική διάρθρωση και θέσεις ευθύνης προτείνεται οι λειτουργικοί ρόλοι να αντιστοιχιστούν και με επιδόματα θέσεων ευθύνης.

  1. Σε σχέση με τη δημιουργία ομάδων κρούσης οριζόντια σε όλο το φάσμα της διοίκησης, αυτές συστήνονται κατόπιν έγκρισης των κυβερνητικών πρωτοβουλιών από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός, στην αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου, θέτει προς συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο έναν αριθμό διυπουργικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών. Σε συνέχεια της έγκρισής τους, το αρμόδιο εποπτικό όργανο προχωρά στην έκδοση ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων στις συνιστώμενες ομάδες κρούσης από αποφοίτους. Κατόπιν, ανακοινώνει, εντός ορισμένης; προθεσμίας τα επιλεγέντα στελέχη καθώς και τους συντονιστές έκαστης ομάδας. Οι συντονιστές των ομάδων κρούσης λογίζεται ότι κατέχουν θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Υποχρεούνται να καταθέτουν αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προβλεπόμενων παραδοτέων προς τον επικεφαλής του ανώτατου εποπτικού οργάνου στο τέλος έκαστου τριμήνου.
  2. Οι Μονάδες Πολιτικής (PU) θα στελεχώνονται καταρχήν από αποφοίτους, αλλά θα οριστεί ως υποχρεωτική η κάλυψη ενός ποσοστού των οργανικών θέσεων από υπαλλήλους οποιουδήποτε κλάδου, κατέχοντες εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία επί επιστημονικών/τεχνικών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου. Το ίδιο ισχύει σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των ομάδων κρούσης.

Η μετακίνηση στις δομές συντονισμού (Μονάδες Πολιτικής, ή task forces) για τα διυπουργικά στελέχη θα γίνεται με 3ετείς αποσπάσεις με απόφαση του εξουσιοδοτημένου οργάνου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΔΥ.Κ.Δ.Ε. Ειδικές διατάξεις για την κινητικότητα θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη κινητικότητα των διυπουργικών στελεχών υπέρ των Μονάδων Πολιτικής σε κάθε Υπουργείο (policy units), καθώς και των task forces.

Προτείνεται η υπαγωγή του ΔΥ.Κ.Δ.Ε. σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο: στον Πρωθυπουργό, ή στον Υπουργό αρμόδιο για το συντονισμό, ή στον εξουσιοδοτημένο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού, ενώ για τα θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης στις δομές σταδιοδρομίας του ΔΥ.Κ.Δ.Ε. να επιλαμβάνεται αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Υ.Σ.), το οποίο θα αποφασίζει για τις προαγωγές των στελεχών σε κάθε λειτουργικό ρόλο με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως: επιδόσεις/αξιολογήσεις στον προηγούμενο λειτουργικό ρόλο, προϋπηρεσία στο βαθμό Α΄ και στον κατεχόμενο λειτουργικό ρόλο, επιμόρφωση και πιστοποίηση από το ΕΚΔΔΑ για προαγωγή στον επόμενο λειτουργικό ρόλο κ.ά. Για λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του, το διυπουργικό στέλεχος θα υπάγεται στην Υπηρεσία της οργανικής του θέσης, όπου τηρείται και ο φάκελος Προσωπικού Μητρώου του. Αντίγραφα εγγράφων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση στελεχών του ΔΥ.Κ.Δ.Ε. μπορεί να ζητούνται από το Υ.Σ. του ΔΥ.Κ.Δ.Ε. για θέματα αρμοδιότητάς του.

Η σύσταση των Μονάδων Πολιτικής/PU προτείνεται να γίνει με οριζόντια νομοθέτηση (τροποποίηση του ΠΔ 63/2005), ώστε να περιοριστούν οι νομοθετικές παρεμβάσεις στις ελάχιστες απαραίτητες. Προϊστάμενος της Μονάδας μπορεί να είναι ο Δ.Γ., ή στέλεχος του διυπουργικού κλάδου, με θέση και επίδομα αντίστοιχο του Γενικού Διευθυντή. Η αντιστοίχιση της Μονάδας Πολιτικής στο επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, ή Διεύθυνσης και η εσωτερική οργανωτική της διάρθρωση θα διευκρινιστεί λαμβανομένων υπόψη διαφόρων παραγόντων. Αρχικά, προτείνεται να δοθεί έμφαση στη λειτουργική διαφοροποίηση και επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του διυπουργικού κλάδου διοικητικών εμπειρογνωμόνων και κατόπιν στην ανάπτυξη της εσωτερικής διάρθρωσης της Μονάδας Πολιτικής σε Υπηρεσιακή Μονάδα επιπέδου Γ.Δ. ή Δ/νσης.

Οι αρμοδιότητές της Μονάδας Πολιτικής του κάθε Υπουργείου (PU) προτείνεται να είναι:

  1. Η επιτάχυνση της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου.
  2. Η προώθηση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων σε υπουργικό και διυπουργικό επίπεδο, ειδικά της απλούστευσης διαδικασιών.

iii.      Η καλή νομοθέτηση και η ex ante και η ex post ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων και προτάσεις για τη βελτίωση των νομοθετικών ρυθμίσεων.

  1. Η ex ante και η ex post αξιολόγηση για τις δημόσιες πολιτικές, έργα και δράσεις του Υπουργείου και η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων του Υπουργείου και της αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων για σκοπούς του Υπουργείου.
  2. Ο Σχεδιασμός και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο των κυβερνητικών κατευθύνσεων με ορίζοντα 4ετίας και η τεκμηρίωση ειδικών δράσεων και έργων με ανάλυση των εναλλακτικών πολιτικών επιλογών στη βάση του κοινωνικού οφέλους, της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και απορροφητικότητας, των εθνικών και κοινοτικών πόρων.
  3. Ο συντονισμός των Υπηρεσιακών Μονάδων και όλων των φορέων του Υπουργείου για την υλοποίηση των πολιτικών και των δράσεων του Υπουργείου. Σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου εισηγείται στον Υπουργό για την άρση της διαφωνίας.

vii.     Ο διυπουργικός συντονισμός για την επίτευξη των πολιτικών και των δράσεων του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, σε διασύνδεση με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

  1. Ο συντονισμός των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων αναφορικά με τη διαπραγμάτευση της κατάρτισης δημοσίων πολιτικών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, διεθνών συμφωνιών, της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας και της εφαρμογής αποφάσεων οργάνων της ΕΕ.

Προτείνεται η λειτουργική διασύνδεση και τακτική επικοινωνία έκαστης PU με το οριζόμενο ανώτατο εποπτικό όργανο.

Για το ΔΣ της ΕΝΑΠ,

Ο Πρόεδρος                                   Η Γενική Γραμματέας
Βασίλειος Σαλτερής                         Παρασκευή Δραμαλιώτη

 

[su_note note_color=”#dbf8fd” radius=”5″]Περίληψη Πρότασης Ομάδας Εργασίας της ΕΝΑΠ για το επάγγελμα του αποφοίτου[/su_note]

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)