Ανακοίνωση για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ

Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», εισάγεται με το άρθρο 19 μια άκρως προβληματική, για το μέλλον των αποφοίτων στη Δημόσια Διοίκηση αλλά και της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, διάταξη.

1. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το άρθρο γενικότερα είναι στη σωστή κατεύθυνση, ορίζοντας κριτήρια και διαδικασίες για την κάλυψη θέσης ευθύνης στα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ, εντούτοις στην παράγραφο 5 όπου περιγράφονται ομάδες κριτηρίων, στην μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων, δεν γίνεται καμία αναφορά στην αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ.

Η θέση της ΕΝΑΠ είναι η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, να μοριοδοτείται τουλάχιστον με 350 μόρια όπως ακριβώς ισχύει και για το τυπικό προσόν κατοχής διδακτορικού τίτλου σπουδών, καθώς η ΕΣΔΔΑ αποτελεί από τον ιδρυτικό της νόμο μέχρι σήμερα  μια παραγωγική σχολή στελεχών για τη Δημόσια Διοίκηση, κατά το πρότυπο της Γαλλικής ΕΝΑ,   μέσω της παροχής εκπαίδευσης διαφορετικής φύσης και περιεχομένου από εκείνη που παρέχουν τα κάθε μορφής Ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης  και στοχεύει στην παραγωγή στελεχών ταχείας εξέλιξης μέσω της ανάπτυξης της διοικητικής ικανότητας, της εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και της ανάπτυξης ενός διεπιστημονικού υποβάθρου γνώσεων και αρχών (βλ. τι προβλέπεται και στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας επιπέδου Υπηρεσιακού Γραμματέα με τον ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος).

2. Παράλληλα, στα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, ο νομοθέτης προκρίνει ως προαπαιτούμενο προσόν την «τριετή τουλάχιστον διοικητική εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα», κάτι που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αρκετό.

Η θέση της ΕΝΑΠ είναι πως η συγκεκριμένη διάταξη «κατεβάζει πολύ τον πήχη» και η προαπαιτούμενη προϋπηρεσία πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στα 5 έτη, με τεκμηριωμένη συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση.

3. Τέλος, αλλά εξόχως σημαντικό, στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι «η προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 γίνεται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου», στις παραγράφους 8 και 9, ορίζεται ότι η επιτροπή «καταρτίζει πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των κριτηρίων της παρ. 5, τον οποίο και αποστέλλει στον οικείο Υπουργό» και «Με απόφαση του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγεται και διορίζεται ένας εκ των τριών υποψηφίων της παρ. 8», δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πρόβλημα τόσο στη διαφάνεια όσο και στην αξιοκρατική τελική επιλογή των διοικήσεων του δημοσίου τομέα.

Η θέση της ΕΝΑΠ είναι ότι, τη θέση ευθύνης πρέπει να λαμβάνει ο πρωτεύσας της αξιολόγησης από την πενταμελή επιτροπή χωρίς την μεσολάβηση του οικείου υπουργού.

Η Ένωση Αποφοίτων, κατανοώντας την ανάγκη για ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό τρόπο επιλογής διοικήσεων του δημοσίου τομέα και διακρίνοντας εγκαίρως τα προβληματικά σημεία του εν λόγω σχεδίου νόμου, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου, αποφάσισε τις παρακάτω ενέργειες:

  • Θα ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, στη βάση των παραπάνω τριών βασικών σημείων. Σκοπός της συνάντησης θα είναι να εξηγηθούν και να παρουσιαστούν οι πάγιες θέσεις της Ένωσης Αποφοίτων για την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση αλλά και την πλήρη αξιοποίηση των Αποφοίτων, σύμφωνα με το πνεύμα της Σχολής, και η τελική διόρθωση των προβληματικών σημείων του σχεδίου νόμου.

Σημειώνεται ότι σε σχετική συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής ο κ. Γεραπετρίτης είχε επαινέσει την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και είχε τονίσει το σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι Απόφοιτοι στο νέο σχεδιασμό για τη δημόσια διοίκηση που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ως εκ τούτου θεωρούμε ευνόητο ότι αναμένουμε και ανάλογες δράσεις εκ μέρους του.

  • Καλούμε όλα τα μέλη της Ένωσης και όλους τους Αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ γενικότερα, να καταγράψουν το σχόλιό τους στην ανοικτή διαβούλευση του σχεδίου νόμου μέχρι το αργότερο τις 10 Σεπτεμβρίου που κλείνει η ανοικτή διαβούλευση (στο σύνδεσμο http://www.opengov.gr/ypes/?p=7243), στη βάση των παραπάνω τριών βασικών σημείων, ώστε να γίνει σαφής η μαζική αντίθεση του σώματος των Αποφοίτων στη σχεδιαζόμενη αλλαγή.

Για το ΔΣ της ΕΝ.ΑΠ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Κιρμικίρογλου Χάρης Κίτσος

Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)