Προκήρυξη για προϊσταμένους Γενικών Διευθ. Οικονομικών