Συζήτηση με θέμα: «Πολιτισμός, Εθνική Εικόνα και Οικονομική Κρίση» (ΕΝΑΤ)