Στην τελική ευθεία ο επόμενος διαγωνισμός για ΕΣΔΔΑ

1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: 1016
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ.
Διεύθυνση:
Πειραιώς 211,
Τ.Κ. 177 78, Ταύρος
Πληροφορίες Νίκη Μαχαίρα
Τηλέφωνο: 213 1306235, 213 1306 349
Fax: 213 1306481
ΠΡΟΣ: Ενδιαφερομένους
Θέμα: Ορισμός Προέδρου, μελών, ειδικών επιστημόνων, ειδικών
εισηγητών επί θεμάτων διαδικασίας και γραμματέων της Κεντρικής
Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για τη διενέργεια του 22ου εισαγωγικού
διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1, 12, 15, 17, 18, 24, 25 και 26 του π.δ. 57/2007
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας
που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 59 Α’/2007).
β) του άρθρου 57 παρ.1 περ. α) και παρ. 2, 3, 4 του ν. 3966/2011«Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
118Α’/2011).
γ) του άρ. 3 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α)
Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης……» (ΦΕΚ 147Α’/2011).
δ) του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α΄/2011)
ΑΔΑ: ΒΟΖΞ4691Φ0-0ΤΔ
2
2. Την υπ’ αριθμ. 23564/25.11.11 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή
Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ 2741 Β’ /2011).
3. Τις με αριθ. πρωτ. αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
α) 171/11.01.2012 με θέμα «Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής
Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007» (ΦΕK 28/B/2012)
β) ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.12/26/οικ.11666/26.05.2010 (ΦΕΚ 186/ΥΟΔΔ/2010)
για το διορισμό του Χλέπα Νικολάου-Κομνηνού ως Προέδρου του
Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
γ) ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.12/20/οικ.2100/1.02.2010 (ΦΕΚ 29/ΥΟΔΔ/2010) για
το διορισμό του Γεωργαράκη Νικολάου ως Γενικού Γραμματέα του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
δ)ΔΙΔΚ/Φ18.1/οικ.2678/27.01.2012 ανάθεση παράλληλης άσκησης
καθηκόντων Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
4. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:
α) αριθμ. 3704/30.09.2011 απόφαση (πρακτικά της υπ.’αριθ.
6/30.09.2011 συνεδρίασης) με την οποία ορίστηκε ο Ιωάννης Ψυχάρης,
που υπηρετεί στη θέση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
β) αριθμ. 3647/04.10.2010 απόφαση (πρακτικά της υπ.’αριθ.
9/04.10.2010 συνεδρίασης) με την οποία ορίστηκε ο Νικόλαος
Μπελιάς, που υπηρετεί στη θέση του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως Διευθυντής του Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
γ) αριθμ. 3751/20.01.2012 απόφαση (πρακτικά της υπ’ αριθ.
1/20.01.2012 συνεδρίασης) με θέμα «Πρόταση ορισμού Ειδικών
Επιστημόνων, Ειδικών Εισηγητών επί θεμάτων διαδικασίας και Γραμματέων
Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 17 του Π.Δ. 57/2007» .
5. Το με αριθ. πρωτ. 5742/ 16.01.2012 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.
6. Το με αριθ. πρωτ. 333/31.01.2012 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
7. Το με αριθ. πρωτ. 11/16.01.2012 έγγραφο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων
Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
ΑΔΑ: ΒΟΖΞ4691Φ0-0ΤΔ
3
8. Το με αριθ. πρωτ. 167/16.01.2012 έγγραφο του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού
Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
9. Το με αριθ. πρωτ. 19/13.01.2012 έγγραφο της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.).
10. Το από 17.01.2012 έγγραφο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος
(Κ.Κ.Ε.).
11. Το από 12.01.2012 έγγραφο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
12. Τo με αριθ. πρωτ. 534/11.01.2012 έγγραφο του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερμού (ΛΑ.Ο.Σ.).
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη, τους ειδικούς επιστήμονες, τους ειδικούς
εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας και τους γραμματείς της Κεντρικής
Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για τη διενέργεια του 22ου εισαγωγικού
διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) , κατά το έτος 2012, ως εξής :
1. Μαυρίκα Νικόλαο, Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Σουλιώτη Βασίλειο,
Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
2. Τρίαντο Ιωάννη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ως τακτικό μέλος,
με αναπληρώτρια του την Ανδροβιτσανέα Μεταξία, Νομικό
Σύμβουλο του Κράτους.
3. Χαραλαμπίδη Κωνσταντίνο, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ανδρουλιδάκη Ανδρέα,
Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.
4. Χλέπα Νικόλαο-Κομνηνό, Αναπληρωτή Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
5. Γεωργαράκη Νικόλαο, Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
6. Ψυχάρη Ιωάννη, Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
7. Μπελιά Νικόλαο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
(ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
8. Δαμουλιάνο Χαράλαμπο, Δημοτικό Σύμβουλο Καλλιθέας ως
εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., με αναπληρώτρια του την
Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Επικοινωνίας & Διεθνών Σχέσεων Κ.Ε.Δ.Ε..
9. Ντριβαλά Οδυσσέα, Αντιπρόεδρο της Ε.Ε. της Ανώτατης Διοίκησης
Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), με αναπληρωτή του
τον Παληγιάννη Βασίλειο, μέλος του Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
10. Χαλάτση Έφη ως εκπρόσωπο του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού
Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), με αναπληρωτή της τον Αγγέλου Λάζαρο.
11. Αργυρού Κωνσταντίνο ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας
(Ν.Δ.), με αναπληρώτρια του την Βασιλείου Ευαγγελία.
ΑΔΑ: ΒΟΖΞ4691Φ0-0ΤΔ
4
12. Μουλόπουλο Βασίλειο, Βουλευτή Επικρατείας ως εκπρόσωπο του
Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, με αναπληρώτρια του την
Διώτη Ηρώ, Βουλευτή Λάρισας.
13. Μανωλοπούλου – Βαρβιτσιώτη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Παντείου Πανεπιστημίου ως εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερμού, με αναπληρωτή της τον Σαρατσιώτη Δημήτριο,
Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό.
14. Κριθηνά Δάφνη, υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, αποσπασμένη στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με βαθμό Δ’ ως εκπρόσωπο του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με αναπληρώτρια της την Θεοδούλου Ναταλία,
υπάλληλο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με βαθμό Ε’.
15. Σπηλιωτόπουλο Ιωάννη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με
αναπληρώτρια του την Γκόλφη Θεοφανή, Προϊσταμένη του
τμήματος Εποπτείας Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
16. Ως ειδικούς επιστήμονες στα γνωστικά πεδία της Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Κράτους, της Πολιτικής Επιστήμης, των
Ευρωπαϊκών Θεσμών, της Πολιτικής Οικονομίας, της Δημόσιας
Οικονομικής, της Δημόσιας Διοίκησης, των Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων, του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής, της
Κοινωνικής Διοίκησης, της Οικονομικής του Χώρου και
Περιφερειακής Πολιτικής, της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και
των Ξένων Γλωσσών τους:
 Σωτηρέλη Γεώργιο, Καθηγητή Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια
του την Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά, Επίκουρη
Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους).
 Χαραλάμπη Δημήτριο, Καθηγητή Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή
του τον Μοσχονά Γεράσιμο, Αναπληρωτή Καθηγητή
Παντείου Πανεπιστημίου (Πολιτική Επιστήμη).
 Πασσά Ανάργυρο, Επίκουρο Καθηγητή Παντείου
Πανεπιστημίου με αναπληρωτή του τον Φαραντούρη
Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά
(Ευρωπαϊκοί Θεσμοί).
 Ψαλιδόπουλο Μιχαήλ, Καθηγητή Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή
του τον Θεοχαράκη Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πολιτική
Οικονομία).
ΑΔΑ: ΒΟΖΞ4691Φ0-0ΤΔ
5
 Πατσουράτη Βασίλειο, Καθηγητή Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια του την
Καραγιάννη Στέλλα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (Δημόσια Οικονομική).
 Σωτηρόπουλο Δημήτριο, Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
αναπληρώτρια του την Καμτσίδου Ιφιγένεια, Επίκουρη
Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Δημόσια Διοίκηση).
 Μαραβέγια Ναπολέοντα, Καθηγητή Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή
του τον Κόντη Αντώνιο, Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Διεθνείς
Οικονομικές Σχέσεις).
 Γιαννακούρου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
αναπληρωτή της τον Χατζημπίρο Κίμωνα, Αναπληρωτή
Καθηγητή Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Περιβάλλον και
Ποιότητα Ζωής).
 Γράβαρη Διονύσιο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, με
αναπληρωτή του τον Κουζή Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή
Παντείου Πανεπιστημίου (Κοινωνική Διοίκηση).
 Παπαδασκαλόπουλο Αθανάσιο, Καθηγητή Παντείου
Πανεπιστημίου με αναπληρωτή του, τον Σκούρα Δημήτριο,
Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών (Οικονομική του Χώρου
και Περιφερειακή Πολιτική).
 Ουζούνογλου Νικόλαο, Καθηγητή Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, με αναπληρώτρια του, την Κακλαμάνη
Δήμητρα-Θεοδώρα, Καθηγήτρια Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (Εφαρμοσμένη Πληροφορική).
 Παπακωνσταντίνου Αναστασία, Καθηγήτρια Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτριά
της, την Προβατά Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ξένες Γλώσσες).
17. Ως ειδικούς εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας τους :
α)Ευαγγελία Σοφία, μόνιμη υπάλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατηγορίας
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
β)Μαχαίρα Νίκη, μόνιμη υπάλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατηγορίας ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού.
Στη γραμματεία της Κ.Ε.Ε. τους:
α) Σταυράκογλου Χρήστο, μόνιμο υπάλληλο του ΕΚΔΔΑ
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού , με αναπληρώτριά του
την Σινάνου Μαρίνα, μόνιμη υπάλληλο του ΕΚΔΔΑ κατηγορίας
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
ΑΔΑ: ΒΟΖΞ4691Φ0-0ΤΔ
6
β) Αναγνώστου Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο του ΕΚΔΔΑ κατηγορίας
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού , με αναπληρώτριά του την Βλάχου
Βασιλική, μόνιμη υπάλληλο του ΕΚΔΔΑ κατηγορίας ΔΕ
Διοικητικού – Λογιστικού.
Τα μέλη που συμμετέχουν στην ΚΕΕ λόγω της ιδιότητάς τους, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές
τους.
Ο Υφυπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κωνσταντίνος Ρόβλιας
ΑΔΑ: ΒΟΖΞ4691Φ0-0ΤΔ

Πηγή: Διαύγεια


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)