Κατηγορία: Uncategorized

Uncategorized

Εξεταζόμενα Μαθήματα Διαγωνισμού

1ο Στάδιο Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική 2ο Στάδιο Βασικό Μάθημα Δημόσια Διοίκηση (ΕΣΔΔ) Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής (ΕΣΤΑ)   Φάκελος Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (ΕΣΔΔ) Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε. (ΕΣΔΔ) Εφαρμοσμένη Πληροφορική (ΕΣΔΔ) Οργάνωση – Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων (ΕΣΔΔ) Κοινωνική Διοίκηση (ΕΣΤΑ) Περιγραφική Στατιστική (ΕΣΤΑ) Οικονομία του Χώρου και Περιφερειακή

Uncategorized

Ιστορικά Στοιχεία

  Ο αριθμός των τμημάτων εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και το περιεχόμενο της αποστολής τους μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Κέντρου. Τα τμήματα ειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ. τα οποία προβλέπονταν από τον ιδρυτικό νόμο 1388/1983 ήταν τα εξής:   Τμήμα Γενικής Διοίκησης Τμήμα Διοικητικής Δικαιοσύνης Τμήμα Διπλωματικής

Uncategorized

Προφίλ Σπουδαστών

    Οι εκπαιδευόμενοι λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με όλα τα σχετικά καθήκοντα, περιορισμούς και δικαιώματα, ενώ αν ήδη διαθέτουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου τη διατηρούν και η παρακολούθηση των σπουδών λογίζεται ως απόσπαση. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι σπουδαστές διαθέτουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα της συλλογικής

Uncategorized

Τμήματα

  Οι εκπαιδευόμενοι λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με όλα τα σχετικά καθήκοντα, περιορισμούς και δικαιώματα, ενώ αν ήδη διαθέτουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου τη διατηρούν και η παρακολούθηση των σπουδών λογίζεται ως απόσπαση. Τα Τμήματα που λειτουργούσαν στις Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι και τη φοίτηση

Uncategorized

Ταυτότητα

  Η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ Ε.Σ.Δ.Δ. – Ε.Σ.Τ.Α.) ιδρύθηκε στις 17 Μαΐου 1995 στην Αθήνα, από απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης – στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ως Επιστημονικό-Επαγγελματικό Σωματείο. Με την καταχώρηση του Ιδρυτικού Καταστατικού της στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών (α.α. 20420/3695/17.05.1995) αναγνωρίστηκε

Uncategorized

Πόροι

  Η ΕΝΑΠ λειτουργεί με πόρους που εξασφαλίζει είτε από τα μέλη της (ετήσιες συνδρομές, δικαίωμα εγγραφής, προαιρετικές εισφορές) είτε από επιχορηγήσεις φορέων που εκτιμούν τη δράση της. Επιπλέον μπορεί να έχει έσοδα από επαγγελματικές-εκπαιδευτικές και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες. Σε όλη την οικονομική της διαχείριση εφαρμόζεται η αρχή της διαφάνειας.  

Uncategorized

Σκοποί

  Σκοποί της Ένωσης είναι: 1. Η αποφασιστική συμβολή στην εκτέλεση της συνταγματικής αποστολής της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή στην εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. 2. Η διαφύλαξη, προάσπιση κα εφαρμογή του ειδικού επιστημονικού και επαγγελματικού καθεστώτος των μελών της, όπως αυτό καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, και η παροχή