22ος Διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων προκηρύσσεται ο 22ος διαγωνισμός για την εισαγωγή στην, ενιαία πλέον, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 26 και 27 Μαΐου 2012. Στη νέα εκπαιδευτική σειρά θα λειτουργήσει ένα ενιαίο Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε στους ογδόντα (80), ενώ με την αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ θα καλύψουν ανάγκες της κεντρικής και της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ιδιώτες, αλλά και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, που κατέχουν πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής και οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταχωρίσουν από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στην αίτηση συμμετοχής, η οποία, όπως και η προκήρυξη, είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr στο σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός». Η αίτηση, υπογεγραμμένη και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει, την ίδια προαναφερόμενη περίοδο να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει ή να κατατεθεί  αυτοπροσώπως στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος.

Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα ακόλουθα μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους:  Σάββατο  26 Μαΐου 2012
 • Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Κατά το τελικό στάδιο η εξέταση περιλαμβάνει:

 • υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο «Δημόσια Διοίκηση» και
 • γραπτή και προφορική εξέταση σε ένα ακόμη γνωστικό πεδίο επιλογής από τα παρακάτω:
  1.Περιβάλλον- Ποιότητα Ζωής
  2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
  4. Κοινωνική Διοίκηση
  5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μία ξένη γλώσσα της επιλογής τους μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής.

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερομένους με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτίριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της ΕΣΔΔΑ: 213 1306 238, 213 1306 257, 213 1306 242, 213 1306 455 και 213 1306 310.
Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη (Ι. Κωλέττη 25 Δ΄) στα τηλέφωνα: 231 3321 170, 231 3321 104.
Στους ενδιαφερόμενους θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο του κτιρίου του ΕΚΔΔΑ.

Πηγή: ΕΚΔΔΑ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)