Υπόμνημα ΕΝΑΠ προς το Υπουργείο Υγείας για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων Τμήματος

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ κατέθεσε στις 22/9/2021 το ακόλουθο υπόμνημα στο Υπουργείο Υγείας:

Αθήνα, 22/9/2021

Προς: Υπουργείο Υγείας

1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα
3. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης
4. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης

Κοιν: Εκτελεστική Επιτροπή ΑΔΕΔΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αναφορικά με τις τοποθετήσεις Προϊσταμένων σε επίπεδο Τμήματος υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και τις σχετικές με αυτές διαδικασίες

Αξιότιμοι κύριοι / Αξιότιμες κυρίες,

Σε συνέχεια καταγγελιών μελών μας, τα οποία υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σχετικά με παραβιάσεις της αρχής της νομιμότητας κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης και εν όψει προβλεπόμενης διενέργειας κρίσεων, ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), θέτουμε υπόψιν σας τα ακόλουθα:

  1. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 4492/2017 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Α1α/οικ.78587/19-10-2017 (ΑΔΑ:7Ζ6Μ465ΦΥΟ-Ζ3Π) Υπ. Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκαν 90 υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης, επιπέδου Τμήματος και Διεύθυνσης στο Υπουργείο Υγείας. Σε συνέχεια αυτής, υπάλληλος κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως κατά της τοποθέτησης πέντε υπαλλήλων σε τμήματα που προβλεπόταν η πλήρωσή τους και από τον κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ. αρ. Α3079/2018 δέχθηκε την αίτηση ακύρωσης, χωρίς να μπει στην ουσία, ακυρώνοντας την απόφαση τοποθέτησης των πέντε υπαλλήλων διότι δεν υπήρχε ειδικώς αιτιολογημένη κρίση της Διοίκησης. Σε συμμόρφωση της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Διοίκηση με την υπ. αρ. πρωτ. Α1α/26354/29.05.2019 Απόφαση του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας επανατοποθέτησε τους ίδιους υπαλλήλους στις ίδιες θέσεις εισάγοντας στο σώμα της απόφασης την ειδική αιτιολογία για κάθε έναν υπάλληλο. Κατά της απόφασης αυτής, η ως άνω υπάλληλος κατέθεσε την υπ. αρ. πρωτ. 54104/17.07.2019 ιεραρχική προσφυγή προς το νέο Υπουργό Υγείας πάλι κατά των τοποθετήσεων των πέντε συγκεκριμένων υπαλλήλων ως Προϊσταμένων.
  2. Αν και η Διοίκηση είχε ήδη συμμορφωθεί με την ως άνω δικαστική απόφαση, ο τότε Υπουργός Υγείας έκανε δεκτή την ιεραρχική προσφυγή στις 8/10/2019 και ακολούθως εκδόθηκε η υπ. αρ. A1α/οικ.54104/18-11-2019 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΚ5Β465ΦΥΟ-ΕΗΗ), στην οποία μόνο ένας εκ των πέντε τοποθετημένων υπαλλήλων, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, υποβιβάστηκε αναδρομικά και αντικαταστάθηκε από την εν λόγω υπάλληλο, η οποία τοποθετήθηκε επίσης αναδρομικά από 19/10/2017 ως Προϊσταμένη στο αντίστοιχο Τμήμα.
  3. Ο υπάλληλος, απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ, που αντικαταστάθηκε με την εν λόγω απόφαση άσκησε αίτηση θεραπείας και ακολούθως αίτηση ακύρωσης προς το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το οποίο με την Α304/2021 αποφάσισε τα εξής: «Ακυρώνει την Α1α/οικ. 54104/18.11.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά το μέρος με το οποίο ακυρώθηκε, ως προς τον αιτούντα, η Α1α/26354/29.5.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και, τοποθετήθηκε ως προϊσταμένη του Τμήματος Παροχών Υπηρεσιών Υγείας η παρεμβαίνουσα, καθώς και την Α1α/οικ. 82941/26.11.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας, ως προς την τοποθέτηση του αιτούντος ως υπαλλήλου σε Τμήμα του Υπουργείου». Δηλαδή, ακυρώθηκε δικαστικά η υπ. αρ. Α1α/οικ. 54104/18.11.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας περί του υποβιβασμού του Αποφοίτου ΕΣΔΔΑ και περί της αναδρομικής τοποθέτησης της εν λόγω υπαλλήλου από 19/10/2017, χωρίς το ζήτημα να αναπέμπεται στη Διοίκηση.

Στη βάση των παραπάνω, θα έπρεπε να ακυρωθεί η υπ. αρ. Α1α/οικ. 54104/18.11.2019. Η Διοίκηση, ωστόσο, και σύμφωνα με όσα έχουν περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ, έπραξε ως ακολούθως:

Με την Α1α/Γ.Π. οικ. 35622/07-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΙ8465ΦΥΟ-ΗΥΖ) Απόφαση του Υπ. Γραμματέα, με τίτλο «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος, σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης», η Διοίκηση ανακάλεσε μεν την υπ’ αρ. πρωτ. Α1α/οικ. 54104/18.11.2019 υπουργική απόφαση «κατά το μέρος που τοποθετείται η αναφερόμενη ως Προϊσταμένη Τμήματος», αλλά ταυτόχρονα στην ίδια απόφαση την επανατοποθετεί ως Προϊσταμένη, και πάλι αναδρομικά (από τον Οκτώβριο του 2017), σε θέση ευθύνης επιπέδου Τμήματος, με την αιτιολογία ότι πληροί τα τυπικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης από εκείνη την ημερομηνία.

Οι ανωτέρω ενέργειες της Διοίκησης θέτουν ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Συγκεκριμένα, η αναδρομική τοποθέτηση της υπαλλήλου σε θέση Προϊσταμένης Τμήματος από τον Οκτώβριο του 2017, χωρίς να έχει εν τοις πράγμασι υπηρετήσει στην θέση αυτή, δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις και θέτει ζητήματα νομιμότητας κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης, καθώς εμφανίζονται να προσμετρώνται στην εν λόγω υπάλληλο 25 μήνες προϋπηρεσίας που δεν έχουν διανυθεί πραγματικά, τη στιγμή μάλιστα, που σύμφωνα με τις καταγγελίες που δεχθήκαμε, στο εν λόγω τμήμα υπηρέτησε εν τοις πράγμασι ως προϊσταμένη άλλη υπάλληλος, με βάση την Απόφαση Α1α/οικ.78587/19-10- 2017 (ΑΔΑ: 7Ζ6Μ465ΦΥΟ-Ζ3Π). Έτσι, εν όψει της προβλεπόμενης διενέργειας κρίσεων σε επίπεδο Τμήματος, η υπάλληλος θα φαίνεται να έχει προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτήν που έχει εν τοις πράγμασι διανύσει, δημιουργώντας αδικίες σε σχέση με άλλους/ες τυχόν συνυποψήφιους/ες της.

Πάγια θέση της Ένωσης Αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ αποτελεί ότι οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης θα πρέπει να γίνονται με τον απόλυτο σεβασμό της Δημόσιας Διοίκησης στους νόμους και τις δικαστικές αποφάσεις, μέσα από διαδικασίες κρίσεων στη βάση αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων και στον αντίποδα διαδικασιών με έντονο στοιχείο πολιτικής παρέμβασης (όπως πχ. αναθέσεις), οι οποίες καταλήγουν να παγιώνουν αυθαιρεσίες, που επιλύονται με μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες ή με περαιτέρω παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, αλλά και το δημόσιο συμφέρον.

Στη βάση των παραπάνω, αιτούμαστε την ανάκληση της Α1α/Γ.Π. οικ. 35622/07-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΙ8465ΦΥΟ-ΗΥΖ) Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα, με τίτλο «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος, σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης», κατά το σκέλος της αναδρομικής τοποθέτησης της εν λόγω υπαλλήλου προκειμένου να επέλθουν όλες οι έννομες συνέπειες, να αρθούν οι ανισότητες σε υπηρεσιακό και οικονομικό επίπεδο και να μην προκληθούν στρεβλώσεις κατά τη διαδικασία κρίσεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο ζητάμε συνάντηση με τον κ. Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να διευθετηθούν όλα τα ανωτέρω υπηρεσιακά ζητήματα που αφορούν στα δικαιώματα των μελών μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή,

Για το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
  Γεώργιος Σπανουδάκης   Μαρία Παπαδημητράκη

Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)