Υπόμνημα ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Δημοσίων Υπαλλήλων που εργάζονται στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ

Η ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ στις 19.3.2021 κατέθεσε υπόμνημα για το επείγον ζήτημα της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που καλούνται να καταβάλουν δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται ή εργάζονταν στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και τα οποία, σε κάποιες περιπτώσεις, αγγίζουν τις πολλές χιλιάδες ευρώ. 

______________________________________________________________________________

Προς:
1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη
2. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη
3. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γ. Τσακίρη
4. Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείου Εσωτερικών, κα Β. Χαραλαμπογιάννη
5. Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκο
6. Πρόεδρο της ΜΟΔ Α.Ε., κ. Γ. Παπαδημητρίου

Κοινοποίηση:
1. Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)
2. Σωματείο Εργαζομένων ΕΣΠΑ

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Αξιότιμοι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της ΜΟΔ Α.Ε.

Με το παρόν υπόμνημα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει αναφορικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που καλούνται να καταβάλλουν δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται ή εργάζονταν στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, μεταξύ των οποίων, και πολλοί απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), και τα οποία, σε κάποιες περιπτώσεις, φτάνουν τις πολλές χιλιάδες ευρώ.

Το ιστορικό

Οι Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014) στελεχώνονται από Δημοσίους Υπαλλήλους (αποσπασμένους ή μετακινημένους από το φορέα προέλευσης) και από υπαλλήλους της ΜΟΔ Α.Ε. Μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ειδικές Υπηρεσίες εργάζονται πολλοί απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και μέλη της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι πρόκειται για επαγγελματικά στελέχη υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης, που διακρίνονται για την αποδοτικότητά τους και έχουν συμβάλει καίρια στην υψηλή απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της ΜΟΔ Α.Ε. υφίστανται μεγάλες μισθολογικές διαφορές, τις οποίες προσπάθησε να γεφυρώσει ο ν. 4469/2017  (ΦΕΚ Α 62/3.5.2017).

Σύμφωνα με το α. 21 (παρ.1) του νόμου αυτού, «καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ποσό του οποίου καθορίζεται από τη διαφορά που προκύπτει από το ύψος του συνόλου των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους σε σύγκριση με το ύψος του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του αντίστοιχου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και κλιμακίου, συμπεριλαμβανομένης της υπερβάλλουσας μείωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)». Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του α.21: «Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξαλείφεται το καθεστώς μισθολογικής ανισότητας που έχει προκύψει για την κατηγορία προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ, που αποσπάται ή μετακινείται (και τους ήδη υπηρετούντες) από φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Ωστόσο, και παρά τις προθέσεις, η μεθοδολογία υπολογισμού του ειδικού επιδόματος, ο τρόπος καταβολής και η πηγή χρηματοδότησης ουσιαστικά υπονόμευσαν το σκοπό της διάταξης. Η διαδικασία χορήγησης του ειδικού επιδόματος ανατέθηκε στη ΜΟΔ Α.Ε., κάτι που, εκ του αποτελέσματος, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα και δεν προσέδωσε στη διαδικασία την απαραίτητη διαφάνεια. Έχουν σημειωθεί πλείστες περιπτώσεις εργαζομένων με ίδια χρόνια εργασίας, ίδια προσόντα και ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο οι οποίοι λαμβάνουν διαφορετικά ποσά μεταξύ τους και οι σχετικές ερωτήσεις τους προς τις Υπηρεσίες της ΜΟΔ Α.Ε. για τον τρόπο υπολογισμού μένουν ουσιαστικά αναπάντητες. Πρέπει δε να τονιστεί ότι το «ειδικό επίδομα» δεν είναι σταθερό αλλά, υπολογιζόμενο ως «προσωπική διαφορά» μειώνεται με κάθε χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της διπλής μισθολογικής ανισότητας: αφενός μεταξύ των Δημοσίων Υπαλλήλων που εργάζονται στις Ειδικές Υπηρεσίες και αφετέρου μεταξύ των εν λόγω δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της ΜΟΔ Α.Ε.

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Σε αυτό το πλαίσιο των ήδη σημαντικών στρεβλώσεων που υπονομεύουν την εργασιακή ισότητα και το κύρος των Ειδικών Υπηρεσιών, διαμορφώνεται πλέον μία ακόμη προβληματική κατάσταση: σχεδόν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ή υπηρέτησαν εκεί καλούνται να επιστρέψουν τεράστια –για τα δεδομένα ενός οικογενειακού προϋπολογισμού– ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δίχως οι εν λόγω υπάλληλοι να έχουν καμιά απολύτως ευθύνη. 

Συγκεκριμένα, με σειρά αποφάσεων, που ελήφθησαν από τον Ιούλιο του 2020, το ΔΣ της ΜΟΔ Α.Ε. αποφάσισε την αναζήτηση και την αναδρομική επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών των επιδομάτων από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2021. Αναλυτικά:

 • Με την υπ.αρ.537/31.07.20 (ΑΔΑ: 9Κ1746ΨΧΨΤ-ΥΔΘ) απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ εγκρίθηκε η επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν στο ειδικό επίδομα και στην αναδρομική τακτοποίηση αυτών από την έναρξη ισχύος της οικείας νομοθετικής διάταξης.
 • Σε συνέχεια αυτής, εκδόθηκε η Απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ με αριθμό 544/20-11-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΠΑ46ΨΧΨΤ-4Ν3) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του ειδικού επιδόματος.
 • Τέλος, εκδόθηκε η 784/18-2-2021 Απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 6Ξ2Κ46ΨΧΨΤ-ΦΑΠ) για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων του ειδικού επιδόματος του Ν.4469/2017 συνολικού ποσού ύψους 356.025,55€, που προήλθε από τον επανυπολογισμό αυτού για το χρονικό διάστημα 13/4/2017 – 30/11/2020.

Στη βάση των παραπάνω, από τις 19.2.2021, η πλειοψηφία των δικαιούχων δημοσίων υπαλλήλων καλείται να επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με την αιτιολογία ότι «προήλθε διαφοροποίηση μεταξύ των ποσών που καταβλήθηκαν και των ορθών ποσών που έπρεπε να καταβληθούν, η οποία οφείλεται κυρίως σε καθυστερημένη αποστολή των στοιχείων των δικαιούχων από τους φορείς προέλευσης, με βάση τα οποία επικαιροποιείται το μισθολογικό κλιμάκιο λόγω ωρίμανσης αυτού και επανυπολογίζεται το τρέχον ειδικό επίδομα».

Όπως γίνεται κατανοητό, η αναδρομική επιστροφή τεσσάρων ετών μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα επιβαρυντική για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ταυτόχρονα, υποσκάπτει περαιτέρω το κύρος της όλης διαδικασίας, καθώς η ΜΟΔ εμφανίζεται να μην έχει προχωρήσει έγκαιρα στις απαιτούμενες επικαιροποιήσεις των μισθολογικών κλιμακίων, ως όφειλε. Στην υπ’ αρ. 537/31-07-2020 Απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ αναφέρεται ρητά πως “εγκρίνεται να αποστέλλεται σε τακτά διαστήματα από το Τμήμα Διοικητικού επιστολή στην Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα προέλευσης με την οποία να ζητείται επίσημη ενημέρωση της ΜΟΔ για την αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου των δικαιούχων λόγω μισθολογικής ωρίμανσης”. Αυτή η αναφορά ενδεχομένως σημαίνει πως, μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, δεν υπήρχε κάποια τακτική επικοινωνία της εταιρίας με τους φορείς προέλευσης για αυτό το θέμα, δημιουργώντας εύλογες απορίες σχετικά με ενδεχόμενη ολιγωρία της ΜΟΔ Α.Ε. καθώς θεωρούμε ελάχιστα πιθανό να αγνοήθηκαν από την πλειοψηφία των Δημόσιων Υπηρεσιών προέλευσης τα σχετικά αιτήματα.

Μεθοδολογία επιστροφής

Εξίσου προβληματική όμως εμφανίζεται και η μεθοδολογία επιστροφής των εν λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, η οποία θα πρέπει να γίνει με έναν από τους δύο τρόπους:

1. Με τμηματική παρακράτηση από το καταβαλλόμενο ειδικό επίδομα, για τους δημοσίους υπαλλήλους που συνεχίζουν να εργάζονται σε Ειδικές Υπηρεσίες

2. Εφάπαξ μέσα σε είκοσι μέρες για τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν εργάζονται πλέον σε Ειδικές Υπηρεσίες ή που συνεχίζουν να εργάζονται σε Ειδικές Υπηρεσίες αλλά, για οποιοδήποτε λόγο, δεν τους καταβάλλεται πλέον το ειδικό επίδομα.

Αυτό σημαίνει ότι, εισάγεται μία ακόμα διάκριση μεταξύ των υπαλλήλων, όπου κάποιοι επιβαρύνονται εφάπαξ με υψηλά ποσά ενώ κάποιοι άλλοι με παρακράτηση επί του επιδόματος. Μάλιστα, η λογική της ΜΟΔ φαίνεται να είναι πως οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν εξομοιωθεί μισθολογικά (καθώς πλέον δεν λαμβάνουν το ειδικό επίδομα) με τους υπαλλήλους της ΜΟΔ θα κληθούν να καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό, παρότι μισθολογική εξίσωση δεν υφίσταται στην πραγματικότητα. Έτσι, η διάκριση των εργαζομένων γίνεται τριπλή μεταξύ των υπαλλήλων της ΜΟΔ, των δημοσίων υπαλλήλων που καταβάλλουν εφάπαξ τα ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων και των δημοσίων υπαλλήλων που καταβάλλουν τμηματικά τα ποσά με παρακράτηση από το καταβαλλόμενο ειδικό επίδομα.

Τα αποτελέσματα των παρακρατήσεων

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών της ΜΟΔ Α.Ε. είναι πολύπλευρα και σχετίζονται τόσο με τις συνέπειες που έχουν οι παρακρατήσεις στους ίδιους τους εργαζόμενους υπαλλήλους, όσο και με το κύρος και τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

1. Η ΜΟΔ αναζητεί σήμερα, σχεδόν μετά από τέσσερα χρόνια, χρηματικά ποσά που είχαν καταβληθεί στους δικαιούχους και τα οποία ανέρχονται σε ύψος 356.025,55€. Συνέπεια: οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους υπέρογκα ποσά χωρίς να έχουν ευθύνη για τις διοικητικές διαδικασίες που προηγήθηκαν του καταλογισμού, καθώς οι Υπηρεσίες της ΜΟΔ ήταν αυτές που έπρεπε να αναζητήσουν ενημέρωση για την αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου των δικαιούχων λόγω μισθολογικής ωρίμανσης, σύμφωνα και με την απόφαση 537/31.07.20 της ΜΟΔ. Έτσι έρχονται, εν αγνοία τους και απροειδοποίητα, αντιμέτωποι με σημαντικές μειώσεις στο μηναίο εισόδημα και στον οικογενειακό  προϋπολογισμό των εργαζόμενων.

2. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου της διαδικασίας και τίθενται σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο προστασίας των υπαλλήλων από διαχειριστικά λάθη. Η αδιαφάνεια έγκειται σε τέσσερα σοβαρά προβλήματα:

(α) Δεν υπάρχει πλήρης και αναλυτική ενημέρωση των εργαζόμενων για τον τρόπο υπολογισμού των ποσών που καλούνται να καταβάλλουν, παρά τις επανειλημμένες επιστολές και παρεμβάσεις του Σωματείου Εργαζομένων.

(β) Θεωρείται πολύ πιθανό ότι στον υπολογισμό του ποσού που καλούνται να επιστρέψουν έχει συνυπολογιστεί ο φόρος που έχει παρακρατηθεί ή αποδοθεί ατομικά από τους δικαιούχους.

(γ) Στους εργαζόμενους που καλούνται να επιστρέψουν εφάπαξ ποσά τους ζητείται να τα καταθέσουν σε εμπορικό λογαριασμό της ΜΟΔ Α.Ε. και όχι σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

(δ) Η υποχρέωση επιστροφής εντός 20 ημερών δεν συνοδεύεται από νομική τεκμηρίωση και αντίκειται στις παραδεδεγμένες αρχές της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη δημόσια διοίκηση.

3. Οι ειδοποιήσεις επιστροφής είναι πράξεις ελαττωματικές και άκυρες διότι δεν έχουν τον τύπο που απαιτεί ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όσον αφορά στις ατομικές διοικητικές πράξεις. Μεταξύ άλλων:

(α) δεν φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία και πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

(β) δεν φέρουν ειδική και σαφή αιτιολογία καθώς γίνεται μια γενική, αόριστη, αδιαφανής και ασαφής η επίκληση στη «διαφοροποίηση που οφείλεται κυρίως σε καθυστερημένη αποστολή των στοιχείων των δικαιούχων από τους φορείς πρόελευσής τους, με βάση τα οποία επικαιροποιείται το μισθολογικό κλιμάκιο λόγω ωρίμανσης αυτού και επανυπολογίζεται το τρέχον ειδικό επίδομα». Παρόλα αυτά, παράγουν ήδη έννομα αποτελέσματα, καθώς η μηνιαία παρακράτηση των ποσών έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται με τις αντίστοιχες μειώσεις του μηνιαίου επιδόματος.

4. Η λειτουργία των ίδιων των Ειδικών Υπηρεσιών έχει διαταραχθεί σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ενόψει και της προετοιμασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2021 -2027.

Τα αιτήματα της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ θεωρεί πως οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να προστατευτούν από μια διαδικασία καταλογισμού, για την οποία δεν έχουν ευθύνη, και βάσει της οποίας καλούνται να επιστρέψουν υπέρογκα ποσά για διάστημα τεσσάρων ετών. Αυτή η αναγκαία προστασία των συναδέλφων συμπεριλαμβάνει:

 1. Πλήρη διαφάνεια της διαδικασίας καταλογισμού και ειδική και εξατομικευμένη ενημέρωση των δικαιούχων δημοσίων υπαλλήλων για τα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν
 2. Ειδική αναλυτική αιτιολογία και τεκμηρίωση βάσει της οποίας καλούνται να επιστρέψουν τα συγκεκριμένα ποσά καθώς και τον απαραίτητο τύπο των πράξεων της ΜΟΔ Α.Ε., οι οποίες ήδη παράγουν έννομα αποτελέσματα
 3. Επαρκή τεκμηρίωση για την κατάθεση σε εμπορικό λογαριασμό της ΜΟΔ Α.Ε. και όχι σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος
 4. Επανυπολογισμό των ποσών που θα πρέπει να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, αφαίρεση των παρακρατηθέντων φόρων και συμψηφισμό με τον φόρο που κατέβαλαν ατομικά οι δικαιούχοι
 5. Επανεξέταση κάθε περίπτωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη που έχουν εντοπιστεί σε περιπτώσεις συναδέλφων
 6. Διευκόλυνση αποπληρωμής των ορθών ποσών για το σύνολο των συναδέλφων τμηματικά με παρακράτηση του ενός δέκατου (1/10) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους από τη μισθοδοσία των φορέων προέλευσης, καθώς και στην 544/20-11-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΠΑ46ΨΧΨΤ-4Ν3) απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ αναφέρεται ρητά «σε κάθε περίπτωση η τμηματική τακτοποίηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 31/12/2022», επομένως συνάγεται ότι υφίσταται ο απαιτούμενος χρόνος για την επιστροφή των εν λόγω ποσών
 7. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ10042/57802/1618/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δόθηκαν οδηγίες για τη μη διενέργεια κρατήσεων στο ειδικό επίδομα των Δημοσίων Υπαλλήλων από την 01-07-2018. Με ανακοίνωσή της στις 31-07-2019, η Διοίκηση της ΜΟΔ ισχυρίστηκε πως γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε η εν λόγω αλλαγή να φανεί το συντομότερο δυνατόν στην μισθοδοσία των εργαζομένων καθώς και να επιστραφούν όσες κρατήσεις έχουν γίνει από την 01-07-2018. Από τότε δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο. Οι κρατήσεις εξακολουθούν να διενεργούνται κατά την καταβολή του επιδόματος και στο τελευταίο εκκαθαριστικό που παρείχε η ΜΟΔ, το οποίο αφορούσε τον Δεκέμβριο του 2020, αποτυπώνονται ξεκάθαρα. Στις σχετικές αποφάσεις και ενημερωτικές επιστολές για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, δεν γίνεται καμιά αναφορά στο εν λόγω θέμα και δεν αναφέρεται κανένα ενδεχόμενο συμψηφισμού με τα φερόμενα ως οφειλόμενα από τους εργαζομένους. Θεωρούμε αναγκαία την άμεση εφαρμογή της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης.
 8. Ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027, απαιτείται συνολική επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης του ειδικού επιδόματος στους δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι το ειδικό επίδομα, όπως εφαρμόστηκε, αφενός δεν αντιμετώπισε τις μισθολογικές αδικίες και αφετέρου βαίνει συνεχώς μειούμενο και ήδη σε αρκετούς συναδέλφους έχει παύσει να χορηγείται. Η επανεξέταση προτείνεται να κινηθεί προς δυο σημαντικές κατευθύνσεις: Αρχικά, στην κατεύθυνση της πραγματικής μισθολογικής ισότητας μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της ΜΟΔ Α.Ε., ώστε να παύσει η διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση και να μην παρατηρούνται διαφορετικές «ταχύτητες» εργαζόμενων που υπηρετούν στις ίδιες Υπηρεσίες και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα. Άλλωστε, το δικαίωμα ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας αποτελεί θεμελιώδη συνταγματική αρχή του άρθρου 22 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της ισότητας. Περαιτέρω, στην κατεύθυνση αναγνώρισης του απαιτητικού, εξειδικευμένου και κρίσιμου για την ελληνική κοινωνία και οικονομία έργου, το οποίο καλούνται να επιτελέσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στις Ειδικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο προγραμματισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης, εφαρμογής, ελέγχου και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ

Ο Πρόεδρος  
Γιώργος Σπανουδάκης
Η Γενική Γραμματέας  
Μαρία Παπαδημητράκη


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)