Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 2005 – 2008

(Ημερομηνία συγκρότησης Δ.Σ.: 13-1-2006)

*Η θητεία του ΔΣ παρατάθηκε για έξι μήνες λόγω τροποποίησης του καταστατικού και συμμετοχής στις εκλογές, αποφοίτων της νεοσύστατης Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ με απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη)

Αντιπρόεδρος:

Μάριος Κωστάκης

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού)

Γενικός Γραμματέας: 

Θεόδωρος Θαλασσινός

(ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης)

Ειδικός Γραμματέας:

Παναγιώτης Ζαρίφης

(ΙΑ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ)

Ταμίας:

Γρηγόρης Θεοδωράκης

(ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής)

Μέλη:

Βασίλειος Τσιτσιόλης

(ΣΤ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Γ.Γ.Κ.Α. με απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Μαρία Βαρλά

(ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής με απόσπαση στη ΔΟΥ Χίου)