Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 1999 – 2001

(Ημερομηνία Συγκρότησης Δ.Σ.: 21.12.1999)

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ)

Αντιπρόεδρος:

Φωτούλα Ντινάκη 

(Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»)

Γενικός Γραμματέας: 

Νικόλαος Λένος

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού)

Ταμίας:

Ηλίας Τσερεγγούνης 

(Δ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ)

Ειδικός Γραμματέας:

Αθανάσιος Γιαννόπουλος

(Θ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης)

Μέλη:

Νικόλαος Παπαθεοδώρου

(Θ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος)

Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους

(Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Υγείας)