Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 1997 –1999

(Ημερομηνία Συγκρότησης Δ.Σ.: 27.11.1997)

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ)

Αντιπρόεδρος:

Ευστάθιος Κατσαρός-Λιώσης

(Γ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού)

Γενική Γραμματέας: 

Φωτούλα Ντινάκη 

(Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»)

Ταμίας:

Αντώνιος Θεοδώρου

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ)

Ειδικός Γραμματέας:

Νικόλαος Λένος

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού)

Μέλη:

Νικόλαος Αλεξόπουλος

(Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ)

Ανδρέας Μεντζέλος

(Β΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ)