Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 1996 –1997

(Ημερομηνία Συγκρότησης Δ.Σ.: 28.2.1996)

Πρόεδρος:

Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

(Ε΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Δικαιοσύνης)

Αντιπρόεδρος:

Παναγιώτης Λαμπίρης

(ΣΤ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Εξωτερικών)

Γενικός Γραμματέας: 

Γεώργιος Μικρός 

(Ε΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΟΕΕΚ)

Ταμίας:

Ευθύμιος Πατσούρης 

(Ε΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΟΕΕΚ)

Ειδική Γραμματέας:

Βασιλική Μαμαλούδη 

(Ε΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΑ)

Μέλη:

Αναστάσιος Αναστασίου 

(Ε΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ)

Ανδρέας Μαλάτος

(Β΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΓΓΑ)