Πρόταση ΕΝΑΠ για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ

Κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα ενωσιακά κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα και συγκεκριμένα των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014-2018» και «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΔΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». Η εμπειρία της ένταξης της λειτουργίας του Κέντρου και της Σχολής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα παρουσιάζει θετικά στοιχεία, όπως θα φανεί και στη συνέχεια.

Δεδομένης της κατάργησης για την επόμενη προγραμματική περίοδο του Θεματικού Στόχου 11 που αφορούσε στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εθνικών δημόσιων διοικήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ στη νέα Πολιτική Συνοχής 2021-2027, δημιουργείται ανησυχία και προβληματισμός για το κατά πόσο θα μπορούσαν να είναι δυνητικά επιλέξιμες στα νέα τομεακά πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (και ειδικότερα του ΕΚΤ+) οι δράσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και ειδικότερα η Προεισαγωγική Εκπαίδευση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Ο προβληματισμός αυτός ενισχύεται ειδικά μετά και την υποβολή του 2ου Σχέδιου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2021-2027 (Μάιος 2021), στο οποίο οι αναφορές στη δημόσια διοίκηση σχετίζονται αποκλειστικά με τη συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ΕΠ Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ) καταργείται και δεν θα αποτελεί ένα από τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Από πλευράς μας, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί ηεπιλεξιμότητα της ΕΣΔΔΑκαι γενικότερα των παραγωγικών σχολών του δημοσίου τομέα κάτω από τον Στόχο Πολιτικής 4 (ΣΠ4) – Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ειδικότερα στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ) για την περίοδο 2021-2027, το οποίο μάλιστα θα διαθέτει συνολικά περίπου 4,4 δισ. ευρώ. Εξάλλου, κεντρική επιδίωξη των παρεμβάσεων στον Στόχο Πολιτικής 4, όπως ρητά αναφέρεται στο 2ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2021-2027 (Μάιος 2021), είναι μια πιο κοινωνική Ελλάδα μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά. Υπενθυμίζουμε, μάλιστα, ότι η ΕΣΔΔΑ έχει χρηματοδοτηθεί παλιότερα (Προγραμματική Περίοδος 2000-2006) από το τότε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ ΑΝΑΔ).

Ως προς το νέο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, οι δράσεις του ΕΚΔΔΑ θα μπορούσαν να ενταχθούν σε 2 ειδικούς στόχους που ήδη περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα (σύμφωνα με τη Σύνοψη Προγράμματος που έχει ήδη δημοσιευθεί):

  1. Ειδικός Στόχος 4.β. Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας για την εκτίμηση και την πρόβλεψη των αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες και για την εξασφάλιση έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξης της αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης, των μεταβάσεων και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας
  2. Ειδικός Στόχος 4.ζ. Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες στην αγορά εργασίας, διευκόλυνση της αλλαγής σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και την κατάλληλη τεκμηρίωση από μέρους του ΕΚΔΔΑ (με τη συμβολή της ΕΝΑΠ όπου κριθεί απαραίτητο) μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι δράσεις του ΕΚΔΔΑ στο Πρόγραμμα καθώς τεχνικά δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα επιλεξιμότητας.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως ο τομέας ενδιαφέροντος της ΕΣΔΔΑ δεν έχει περιγραφεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο οποίο οι αναφορές στις δράσεις μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης κινούνται σε μία λογική προσέλκυσης επενδύσεων και ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι διακηρυγμένοι στόχοι του Σχεδίου, αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης περιορίζονται στην αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου Δημόσιας Οικονομικής Διαχείρισης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι η προσπάθεια ένταξης της χρηματοδότησης ΕΚΔΔΑ και ΕΣΔΔΑ θα αντιμετώπιζε δυσκολίες. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτήσει δράσεις σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η λειτουργία ΕΚΔΔΑ και ΕΣΔΔΑ είναι εν πολλοίς διασφαλισμένη μέσω ΕΣΠΑ.

Το κενό αυτό κρίνεται απαραίτητο να καλυφθεί από τοΕΣΠΑ ώστε, μεταξύ άλλων, να υπάρξει η αναγκαία υποστήριξη στις μεταρρυθμίσεις που έχουν προδιαγραφεί στο Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς η εκπαίδευση και η παραγωγή εξειδικευμένων στελεχών του Δημοσίου Τομέα θα έχει πρωταρχική σημασία για την υλοποίηση και την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων του ΠΑΑ.

Ακόμα, η περιοδικότητα, η τακτικότητα και η μεγαλύτερη διάρκεια των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (σε σχέση με το ΠΑΑ) είναι ιδανικά για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων που αναμένει το ΕΚΔΔΑ τόσο από την ΕΣΔΔΑ όσο και από το ΙΝΕΠ. Επίσης, η δομή και οι απαιτήσεις των προγραμμάτων ΕΣΠΑ διασφαλίζουν την τακτικότητα των εισαγωγικών διαγωνισμών για την ΕΣΔΔΑ και συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση της λειτουργίας και τη βιωσιμότητα του ΕΚΔΔΑ, που αποτελούν διακηρυγμένους στόχους τόσο της διοίκησής του όσο και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κοινή προσπάθεια κατάθεσης σχεδίων ένταξης στα νέα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ τόσο με την Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και με την Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που διέπει την πολιτική συνοχής είναι απαραίτητη η συνεργασία, η διαβούλευση και η διαπραγμάτευση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να αντιληφθούν όλοι την αναγκαιότητα της απρόσκοπτης χρηματοδότησης δράσεων όπως η ΕΣΔΔΑ αλλά και την προστιθέμενη αξία που αυτή έχει στη μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της (εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών ταχείας εξέλιξης με επιτελικό χαρακτήρα, ικανά να συμμετάσχουν στο σύνολο των σταδίων του κύκλου μιας δημόσιας πολιτικής).

Τέλος, και αναφορικά με την τεκμηρίωση των δράσεων του ΕΚΔΔΑ, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να γίνει αναφορά σταεξειδικευμένα τμήματαπου λειτουργούν στις τελευταίες εκπαιδευτικές σειρές της ΕΣΔΔΑ και της ειδικής εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα στελέχη αυτά, η οποία είναι προσανατολισμένη στη διαχείριση Προγραμμάτων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. Προς επίρρωση αυτού, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός αποφοίτων της ΕΣΣΔΑ που απασχολούνται σε Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ καθώς η εκπαίδευση που έχουν λάβει τους καθιστά ιδανικά στελέχη διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ελπίζουμε ότι η νέα διοίκηση του ΕΚΔΔΑ έχει εκκινήσει όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης της ΕΣΔΔΑ και τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Για τις ενέργειες αυτές θα θέλαμε να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε στη συνέχεια τα μέλη μας.

Η ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ, αντιλαμβανόμενη τη θεμελιώδη βαρύτητα του ζητήματος, θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια διασφάλισης της χρηματοδότησης του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ κινητοποιώντας προς αυτή την κατεύθυνση τα μέλη της.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)