Επιστολή ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ για τη διαδικασία ορισμού προϊσταμένων που εισάγει το α.167 του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε συνέχεια της κατάθεσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα“, το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ απέστειλε στις 16.9.2022 την ακόλουθη επιστολή, με την οποία εστιάζει στη διαδικασία ορισμού προϊσταμένων του α.167:

 

 

Αθήνα 16.9.2022

Προς:
1. Υπουργό Οικονομικών
2. Υπουργό Εσωτερικών
3. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
4. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
5. Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείου Εσωτερικών
6. Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

Κοινοποίηση:
1. Νέα Δημοκρατία
2. Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ)
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα – Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ)
4. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
5. Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής (ΜέΡΑ25)
6. ΑΔΕΔΥ

 

 

Θέμα: Επιστολή Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τη διαδικασία ορισμού
προϊσταμένων που εισάγει το α.167 του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών

 

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ καταγγέλλει την αντίθετη στον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων
παρέμβαση που επιχειρείται με το άρθρο 167 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Οικονομικών το οποίο κατατέθηκε προς επεξεργασία στις επιτροπές και σύμφωνα με το
οποίο «Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης: α) Οι προϊστάμενοι των οργανικών
μονάδων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης του άρθρου 17Α του π.δ.
97/2017 ορίζονται από το σύνολο του προσωπικού της (μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων υπαλλήλων),
μετά από υποβολή σχετικής αίτησης, και τοποθετούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων»

Με τη συγκεκριμένη διάταξη παγιώνεται, ενισχύεται και αποκτά ισχύ νόμου η πρακτική των
αναθέσεων, μία από τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Πρόκειται για καταστρατήγηση των αρχών της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας κατά
τη διαδικασία στελέχωσης των θέσεων ευθύνης. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα ΕΙΣΕΠ, ακόμη
και το ΑΣΕΠ παρακάμπτονται, τα κριτήρια και οι διαδικασίες καταργούνται καθώς, εφ’ εξής,
δεν θα έχουν σημασία οι τίτλοι σπουδών και η προϋπηρεσία αλλά η υποκειμενική και
αυθαίρετη κρίση του γενικού γραμματέα που διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Προκαλεί εύλογη απορία ποιο σκοπό εξυπηρετεί αυτή η διάταξη. Πάντως σε καμία
περίπτωση δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Αυτό που χωρίς αμφιβολία επιτυγχάνει
είναι να συμβάλει στη θεμελίωση ενός σύγχρονου πελατειακού και κομματικού κράτους.

Θυμίζουμε ότι η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
έχει εκπονήσει μελέτη με τίτλο «Το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο Τομέα»,
την οποία έχει αποστείλει στα αρμόδια Υπουργεία. Στη μελέτη αυτή κατατίθενται
συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις βασικές
αρχές για την οικοδόμηση ενός συστήματος επιλογής προϊσταμένων που θα χαρακτηρίζεται
πρωτίστως από αμεροληψία, διαφάνεια και αξιοκρατία και θα εξυπηρετεί πραγματικά το
δημόσιο συμφέρον. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι οι προτάσεις της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ δεν θα
εξεταστούν και δεν θα συζητηθούν ποτέ τη στιγμή που παγιώνονται κυβερνητικές επιλογές,
όπως αυτή του εν θέματι α.167 του ΣΝ του Υπουργείου Οικονομικών.

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ υπερασπίζεται τις αρχές και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης,
εκφράζει την αντίθεση του σε κάθε προσπάθεια κατάργησής τους και ζητά την άμεση
απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης.

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)