Ενημέρωση για τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ με τον Υπουργό Εσωτερικών

 Αθήνα, 11/04/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΠ

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ για την ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν τους Αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ και την προαγωγή της διοικητικής επιστήμης προς όφελος του διοικητικού εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα και της προαγωγής του δημοσίου συμφέροντος, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5/4/2023 στο ΕΚΔΔΑ επίσημη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Μάκη Βορίδη, την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ Δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη και τον επικεφαλής του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης Νέας Δημοκρατίας κύριο Δημήτρη Κιριμκίρογλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έλαβε χώρα σε εξαιρετικό κλίμα, καλλιεργήθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων γόνιμος διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με  την ενίσχυση του ρόλου των Αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, καθώς και ευρύτερα θέματα Δημόσιας Διοίκησης, υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκε πληθώρα ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

  • Μισθολογικό καθεστώς δημοσίων υπαλλήλων

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ έθεσε το ζήτημα της περικοπής του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και της συρρίκνωσης των μισθολογικών απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων, κατά τα χρόνια των Μνημονίων, οι οποίες έκτοτε παραμένουν στάσιμες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αδυναμία κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών εξαιτίας των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, τονίζοντας την ανάγκη αύξησης των μισθών στον δημόσιο τομέα.

Ο Υπουργός κύριος Βορίδης, αναγνώρισε την ανάγκη αύξησης του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων, μέσω της θέσπισης νέου ενισχυμένου μισθολογίου με έμφαση στις θέσεις ευθύνης, επισημαίνοντας πως θα υπάρξουν πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση. Συγχρόνως, αναφέρθηκε στην καταβολή του bonus σε δημοσίους υπαλλήλους, σε συνέχεια επίτευξης πλήρως εφικτών στόχων, και στη δέσμευση που υπάρχει για τη χορήγησή του σε όλους τους εμπλεκόμενους στις σχετικές διαδικασίες.

  • Αξιοποίηση Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ και διενέργεια κρίσεων για θέσεις ευθύνης

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ τόνισε την συχνά ανορθολογική κατανομή και τη μη αξιοποίηση των Αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, οι οποίοι έχοντας πραγματοποιήσει ιδιαίτερα απαιτητική και εξειδικευμένη εκπαίδευση θα έπρεπε να αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, προς όφελος της Δημόσιας Διοίκησης και της εύρυθμης λειτουργίας του Κράτους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο μοντέλο στελέχωσης του ΕΦΚΑ με στελέχη προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα έναντι δυσανάλογα υψηλών αμοιβών, γεγονός που οδηγεί σε απαξίωση το αξιόμαχο στελεχιακό δυναμικό του δημοσίου και ιδιαίτερα τους Αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ. Παράλληλα, τέθηκε το διαχρονικό ζήτημα της μη πραγματοποίησης κρίσεων για θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερα σε επίπεδο Τμημάτων. Πάγια θέση της ΕΝΑΠ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του σώματος των Αποφοίτων, εντός των οργανικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν, καθώς και η τακτική διενέργεια κρίσεων προϊσταμένων με διαφανείς και αντικειμενικούς όρους.

Ο Υπουργός αναγνώρισε τη σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΣΔΔΑ, τις ικανότητες των Αποφοίτων της και την προστιθέμενη αξία που έχει για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης η αξιοποίηση και αναβάθμιση του ρόλου τους, συμφωνώντας με την ενίσχυση της διαδρομής καριέρας αυτών των στελεχών. Επιπλέον, αναγνώρισε την ανάγκη τακτικής διενέργειας κρίσεων για θέσεις ευθύνης, έτσι ώστε το «κατάλληλο στέλεχος να επιλέγεται για την κατάλληλη θέση», γεγονός που θα είναι αμοιβαία επωφελές, τόσο για τη Δημόσια Διοίκηση, όσο και για τους ίδιους τους υπαλλήλους.

  • Κλάδος Επιτελικών Στελεχών

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ εξέφρασε τις θέσεις του για τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης της συγκεκριμένης ρύθμισης, εφιστώντας την προσοχή του σε πιθανή πολυδιάσπαση του σώματος των Αποφοίτων, όπως αποτυπώθηκε και από τα ποσοστά συμμετοχής τους.

Ο Υπουργός αναγνώρισε πως το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των Αποφοίτων πρέπει να αξιολογηθεί όπως και ο κλάδος κατά την υλοποίηση του και ότι η παρούσα φάση ενέχει και χαρακτήρα πιλοτικό για την όλη διαδικασία και πως είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου, του ΕΚΔΔΑ και της ΕΝΑΠ για την κατάρτιση προτάσεων στο πλαίσιο επανεξέτασης και βελτιωτικών παρεμβάσεων του υφιστάμενου πλαισίου, προς όφελος τόσο της Δημόσιας Διοίκησης όσο και των Αποφοίτων και της περαιτέρω προοπτικής αξιοποίησής τους.

Αναφορικά με την υλοποίηση του bonus του ν. 4940/2022, ο Υπουργός ανέφερε ότι η έκδοση των εκκρεμών ΚΥΑ και ΠΥΣ αποτελεί διαδικαστικό θέμα και θα διενεργηθεί τις αμέσως επόμενες μέρες.

  • Ζητήματα αξιολόγησης και κινητικότητας

Εκ μέρους του ΔΣ εκφράστηκε ο προβληματισμός για τον τρόπο καθορισμού των στόχων στο πλαίσιο της αξιολόγησης, δεδομένου πως σε σημαντικό ποσοστό δεν έχουν επικαιροποιηθεί οι οργανισμοί των φορέων, δεν έχουν πραγματοποιηθεί κρίσεις για θέσεις ευθύνης, ενώ μείζον ζήτημα είναι και η υποστελέχωση των υπηρεσιών, επομένως ελλοχεύει ο κίνδυνος αδυναμίας επίτευξης των τιθέμενων στόχων. Επιπρόσθετα, το ΔΣ έθεσε και τα ζητήματα και τις στρεβλώσεις που ανακύπτουν στο πεδίο της κινητικότητας και την αδυναμία μετακίνησης των υπαλλήλων, κυρίως εξαιτίας του προβλεπόμενου ποσοστού κάλυψης των οργανικών θέσεων του φορέα προέλευσης.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα και την αξία της βελτιωτικής αξιολόγησης, επισημαίνοντας παράλληλα πως το νέο μοντέλο που εφαρμόζεται δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, ούτε οδηγεί σε κάποιου είδους κύρωση, ενώ στόχος του είναι ο εντοπισμός των αναγκών επιμόρφωσης των υπαλλήλων, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους με την καταλυτική συμβολή του ΕΚΔΔΑ σε αυτό το πλαίσιο.

Ως προς τα ζητήματα της κινητικότητας, εκφράστηκε η θέση πως η συνέπεια στην πραγματοποίηση των κύκλων της κινητικότητας, έχει θετικά αποτελέσματα και είναι καθοριστικός παράγοντας για τη στελέχωση των υπηρεσιών, αλλά και την εξέλιξη των υπαλλήλων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πως σε περίπτωση μεταβολής του προβλεπόμενου ποσοστού κάλυψης των θέσεων, ελλοχεύει ο κίνδυνος ισχυρής αποδυνάμωσης υπηρεσιών και επιδείνωσης του ζητήματος της υποστελέχωσής τους.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, επισημάνθηκε η ανάγκη στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας, καθώς και κατάθεσης ουσιαστικών και τεκμηριωμένων προτάσεων αναφορικά με τα ζητήματα που συζητήθηκαν, με ιδιαίτερη έμφαση στον Κλάδο Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης. Συγχρόνως, από όλους τους συμμετέχοντες διατυπώθηκε η άποψη πως οι αναγκαίες διοικητικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα δεδομένα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, ενώ διαχρονικά ζητούμενα είναι η αξιοκρατία στη στελέχωση των υπηρεσιών και η ουσιαστική στήριξη και ενδυνάμωση του ρόλου των Αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ.

 

Το ΔΣ της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)