ΔΣ ΕΝΑΠ για το σ/ν “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μετά από ανοιχτή συνεδρίασή του, αποφάσισε να συνεισφέρει στον διάλογο για το Ν/Σ “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα”.

Επισημαίνουμε ότι η προσπάθεια στελέχωσης του Δημοσίου Τομέα μέσα από διαδικασίες αδιάβλητες και διαγωνιστικές είναι εν γένει σε θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, εντοπίζουμε σοβαρά ζητήματα στο εν λόγω Σ/Ν που χρήζουν σημαντικής βελτίωσης ή/και απαλοιφής. Επίσης, υπάρχουν σημεία που δεν διευκρινίζονται επαρκώς, τα οποία ελπίζουμε να αποσαφηνιστούν με τη σχετική αιτιολογική έκθεση. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι η ανάρτηση της αιτιολογικής έκθεσης κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, και όχι σε μεταγενέστερο χρόνο, συνιστά απαραίτητο στοιχείο καλής νομοθέτησης καθώς συνήθως εμπεριέχει ουσιαστικά στοιχεία ερμηνείας του Σ/Ν. Οι παρατηρήσεις μας εντοπίζονται σε πέντε βασικούς άξονες:

1. Στο ζήτημα των ψυχομετρικών τεστ, η σκοπιμότητα και εγκυρότητα των οποίων χρήζει λεπτομερειακής επιστημονικής τεκμηρίωσης καθώς θέτουν ζητήματα περιορισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω παρατηρήσεις όταν μελετήσουμε την αιτιολογική έκθεση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε περιορισμός δικαιώματος πρέπει να είναι ειδικά τεκμηριωμένος και αναλογικός.

2. Στον υψηλό συντελεστή βαρύτητας που έχουν οι συνεντεύξεις (35%), χωρίς να απαιτείται από το Σ/Ν να είναι δομημένες και να καταγράφονται.

3. Στην απουσία πρόβλεψης μοριοδότησης της συναφούς εμπειρίας.

4. Στη δυνατότητα συμμετοχής στελεχών του ιδιωτικού τομέα στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης για την κρίση των προς πρόσληψη υπαλλήλων στη Δημόσια Διοίκηση. (α.25, παρ.3)

5. Στην μη σταδιακή μετάβαση του συστήματος προσλήψεων, από ένα σύστημα που μοριοδοτούσε συγκεκριμένα κριτήρια σε ένα σύστημα που δίνει βαρύτητα σε γραπτές δοκιμασίες. Επισημαίνουμε ότι η άμεση έναρξη ισχύος του παρόντος (από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης) (Η πρόβλεψη του ΜΕΡΟΥΣ Γ’ έχει συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής -βλ. άρθρο 26), ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιεική αποτελέσματα και να θέσει κίνδυνο την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διοικούμενων.

Τα παραπάνω, κατά την εκτίμηση της ΕΝ.ΑΠ., αποτελούν κομβικά σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συζήτηση και περαιτέρω επεξεργασία του Ν/Σ. Αναφορικά με τις παραπάνω παρατηρήσεις, ακολουθούν αναλυτικά τα σχόλιά μας, κατ’ άρθρο.

Άρθρο 4: Προγραμματισμός διαδικασιών πλήρωσης θέσεων

Σχόλιο : Σε πολλούς Φορείς και Υπηρεσίες (ενδεικτικό παράδειγμα οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ειδικά περιγράμματα θέσεων. Θα πρέπει στην τελευταία πρόταση η φράση να διατυπωθεί ως εξής: “όσον αφορά στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ειδικά περιγράμματα θέσης, όπου αυτά έχουν καθοριστεί (…)”.

Άρθρο 9 Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Παράγραφος 3

Σχόλιο : Η δυνατότητα διεξαγωγής ψυχομετρικών τεστ ως κριτήριο θέτει σοβαρά ζητήματα. Αφενός δεν καθορίζεται αν είναι On/off κριτήριο ή βαθμολογήσιμο. Αφετέρου τίθενται ερωτήματα όσον αφορά τον περιορισμό θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και την επιστημονική θεμελίωση και εγκυρότητα των εν λόγω δοκιμασιών. Σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε την επιφύλαξή μας για τη συγκεκριμένη διαδικασία και αναμένουμε την αιτιολογική έκθεση για διατύπωση περαιτέρω παρατηρήσεων.

Άρθρο 11.Προσαυξήσεις. Παράγραφος 1.

Σχόλιο 1:Nα αυξηθεί η προσαύξηση για τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά. Ενδεικτικά 9 για το διδακτορικό και 4 για το μεταπτυχιακό και 2 για δεύτερο μεταπτυχιακό ή πτυχίο προκειμένου να μην απαξιώνεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα.

Σχόλιο 2: Nα προστεθεί προσαύξηση για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Ενδεικτικά 3 και 1 για δεύτερη ξένη γλώσσα

Σχόλιο 3: Να προστεθεί μοριοδότηση για σχετική επαγγελματική προϋπηρεσία.

Άρθρο 12. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών – συνέντευξης. Παράγραφος 3

Σχόλιο: Η συνέντευξη ως μέθοδος επιλογής προσωπικού καταλείπει ευρύτατα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στο αρμόδιο για την επιλογή όργανο. Η πρόβλεψη για τη σύνταξη πρακτικού στο οποίο θα παρατίθενται συνοπτικά τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της συνέντευξης και θα περιέχεται εξατομικευμένη αξιολογική κρίση για έκαστο υποψήφιο, βάσει της οποίας θα τεκμηριώνεται η υπεροχή των επιλεγέντων υποψηφίων έναντι των συνυποψηφίων τους, αποτελεί αναγκαία, όχι όμως και ικανή συνθήκη για τη διασφάλιση του αξιοκρατικού, αντικειμενικού και διαφανούς χαρακτήρα της διαδικασίας. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο να θεσπιστεί ως δικλείδα ασφαλείας ο δομημένος χαρακτήρας του περιεχομένου της συνέντευξης, καθώς επίσης να προβλεφθεί η εκπόνηση εγχειρίδιου με κατευθυντήριες μεθοδολογικές αρχές για τη διενέργεια της συνέντευξης. Με τον δομημένο χαρακτήρα της συνέντευξης, η θέσπιση του οποίου καθίσταται ακόμη περισσότερο επιτακτική λόγω του υψηλού συντελεστή βαρύτητας (35%), πραγματώνεται ο σκοπός της επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου για την κατάλληλη θέση μέσα από τη σταθμισμένη διάγνωση των ικανοτήτων – δεξιοτήτων και της προσωπικότητάς εν γένει του υποψηφίου, θωρακίζεται η αξιοκρατία, η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια της όλης διαδικασίας και καθίσταται ελέγξιμη από τον ακυρωτικό δικαστή η συγκριτική αξιολόγηση όλων των υποψηφίων. Προτείνουμε η συνέντευξη να έχει αυστηρά δομημένο χαρακτήρα και συντελεστή βαρύτητας έως 25%. Ενώ καλό είναι να διατηρηθεί η δυνατότητα διενέργειας δημόσιας συνέντευξης, όπως ισχύει μέχρι σήμερα για το ΕΕΠ των Ανεξάρτητων Αρχών για λόγους διαφάνειας.

Άρθρο 21. Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες – Συνέντευξη. Παράγραφος 4

Στις συγκεκριμένες θέσεις οι διορισθέντες επιλέγονται στο τελευταίο στάδιο αποκλειστικά από συνέντευξη καταλληλότητας (; ) όχι δομημένη όπως προτείνεται και παραπάνω. Θα πρέπει να αλλάξει η συγκεκριμένη διάταξη καθώς δεν εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Άρθρο 25 Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Παράγραφοι 1 και 3

Σχόλιο 1: Θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για συμμετοχή στην Επιτροπή εκπροσώπου του ΕΚΔΔΑ αποστολή του οποίου είναι: «Η επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του πάσης φύσεως προσωπικού της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄

Σχόλιο 2: Τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας και κριτηρίων επιλογής όσον αφορά τη συμμετοχή υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. Ο διαγωνισμός αφορά υπηρεσίες και φορείς της ΔΔ οπότε πρέπει να επιλέγονται υπάλληλοι της εξοικειωμένοι με τη λειτουργία, τις διαδικασίες και τρόπο οργάνωσης της ΔΔ. Περαιτέρω, η συμμετοχή των ανωτέρω θέτει σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής τους με σοβαρές συνέπειες στο αδιάβλητο και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Προτείνουμε να αποσυρθεί το μέρος της διάταξης που προβλέπει τη συμμετοχή υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 27 Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας. Παράγραφος 2

Σχόλιο: Να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο εδάφιο καθώς συνιστά αδικαιολόγητη ηλικιακή διάκριση.

Άρθρο 32 Διενέργεια ατομικής συνέντευξης

Σχόλιο: Η συνέντευξη να έχει αυστηρά δομημένο χαρακτήρα και συντελεστή βαρύτητας έως 25%.

Άρθρο 53 Έναρξη Ισχύος

Σχόλιο : Το εν λόγω Σ/Ν φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στη Δημόσιας Διοίκηση. Δεδομένου του σημαντικού κόστους και χρόνου που επενδύουν τα άτομα προκειμένου να διασφαλίσουν την εισαγωγή τους στο Δημόσιο και των αυξημένων ποσοστών ανεργίας της χώρας θα πρέπει να αποφεύγονται απότομες αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων. Κατά συνέπεια, προτείνουμε να δοθεί μια παράταση ως προς την έναρξη ισχύος του παρόντος προκειμένου να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός των υποψήφιων με ότι αυτό συνεπάγεται σε όρους δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και επιείκειας. Προτείνουμε η ισχύς του παρόντος να γίνει σε ένα ή δυο έτη μέχρις ότου προσαρμοστεί και η ΔΔ αλλά και οι υποψήφιοι.

Η εικόνα που συνοδεύει το άρθρο αποτελεί έργο της Hanna Barczyk. (https://hannabarczyk.com/projects)


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)