Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ για τις εξωτερικές αναθέσεις

Θέμα: Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ για τις εξωτερικές αναθέσεις, 21/12/2022

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ τοποθετείται αναφορικά με το ζήτημα της ανάθεσης εργασιών και ευθυνών συγκεκριμένων επιχειρησιακών λειτουργιών του δημόσιου τομέα σε ιδιωτικούς φορείς (outsourcing).

Με την πρόσφατα υπογραφείσα σύμβαση με αρ. πρωτ. 119489 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011785466)[1] του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ιδιωτικής εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών συνολικής συμβατικής αξίας 2.854.792,48 ευρώ που μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ανέλθει στο ποσό των 4.811.448,00€, καθώς και τη δημοσίευση Διακηρύξης[2] συναφούς περιεχομένου συνολικού προϋπολογισμού 9.672.000,00€ αντίστοιχα, ζητούνται από στελέχη του ιδιωτικού τομέα υπηρεσίες συντονισμού και διαχείρισης έργων, αλλά και υπηρεσίες εκπαίδευσης σχετικά με δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν σε αντικείμενα επί των οποίων το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση και τεχνογνωσία.

Γίνεται αντιληπτό ότι, σε εξαιρετικές συνθήκες  η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προκύπτει ως αναγκαιότητα στο πλαίσιο παροχής  εξειδικευμένων υπηρεσιών. Ωστόσο, βασικές κρατικές και διοικητικές λειτουργίες δε θα πρέπει να εκχωρούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς το Κράτος θα πρέπει να διατηρεί πάντα τον εποπτικό, ελεγκτικό και συντονιστικό του ρόλο, αξιοποιώντας κατά το βέλτιστο τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του.

Επομένως, εύλογα προκύπτει μία σειρά από ερωτήματα:

  1. Για ποιο λόγο η εκπαίδευση των στελεχών του δημοσίου τομέα δεν υλοποιείται από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ που αποτελεί και τον κατεξοχήν αρμόδιο φορέα; Άλλωστε μέσω αυτής της επιλογής το κόστος θα ήταν σαφώς πολύ μικρότερο.
  2. Για ποιο λόγο προκρίνεται η ανάθεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε ιδιώτες έναντι πολύ υψηλών αμοιβών, τη στιγμή που οι δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν χαμηλά αμειβόμενοι σε σχέση με τα προσόντα και τις ικανότητες που διαθέτουν;
  3. Ποια είναι τα εχέγγυα της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και της απρόσκοπτης συνέχειας της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης εντός αυτού του πλαισίου;

Με αφορμή τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι σημειώνεται απαξίωση τόσο των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ και της επένδυσης του κράτους σε αυτούς, όσο και των λοιπών υψηλά εκπαιδευμένων και άρτια καταρτισμένων δημοσίων υπαλλήλων. Περαιτέρω, η δαπάνη τέτοιων ποσών από δημόσιους φορείς συνιστά κατασπατάληση δημόσιων οικονομικών πόρων, αλλά και πρόκληση για τους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα που εργάζονται επί σειρά ετών υπό το καθεστώς παγωμένων μισθολογίων, ιδιαίτερα σε μία περίοδο έντονης πληθωριστικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι κρίσεις προϊσταμένων  αγνοούνται στο ελληνικό δημόσιο για πάνω από μια δεκαετία, διαμορφώνουν ένα δυσμενές περιβάλλον για την υπηρεσιακή εξέλιξη και σταδιοδρομία των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, οι οποίοι βάσει της εκπαίδευσης που έχουν λάβει θεωρούνται στελέχη ταχείας εξέλιξης και η αξιοποίησή τους μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ εκφράζει την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη πρακτική και ζητά να περιοριστούν οι εξωτερικές αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών  και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ώστε να αξιοποιηθεί ουσιαστικά το μόνιμο προσωπικό του εν λόγω Υπουργείου, αλλά και κάθε άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και οι επίσημοι επιμορφωτικοί θεσμοί  της Δημοσίας Διοίκησης, όπως είναι το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ.

[1] ΑΔΑ Ψ8ΧΑ46ΜΤΛΚ-1Χ1

[2]  ΑΔΑΜ 22PROCO11074176 και  αρ. πρωτ. 19540/3-8-2022

 

Για το ΔΣ της ΕΝΑΠ – ΕΣΔΔΑ,

Ο Πρόεδρος, Γιώργος Σπανουδάκης

Ο Γραμματέας, Βασίλης Δελής

 

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)