Δρομολογήθηκε η Διοικητική Μεταρρύθμιση (…)

Συστήνεται Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ουσιαστικά η γνωστή Κυβερνητική Επιτροπή που είναι μικρογραφία της Κυβέρνησης…. Επιπλέον, ομάδα υποστήριξης από υπαλλήλους ή ειδικούς συνεργάτες ή εμπειρογνώμονες αγνώστων λοιπών προσόντων αλλά πολύ γνωστής εξουσίας επιλογής τους (κατά πλειοψηφία από τον Υπουργό Μεταρρύθμισης…)

 

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α..

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις:

α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος,

β) των άρθρων 15 παρ. 2, 16, 25 παρ. 1 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

  1. την 34/30-11-2011 ΠΥΣ «Ανασύνθεση της Κυβερνητικής Επιτροπής και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α΄ 252),

  2. την Υ 64/29-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 3011),

  3. το γεγονός ότι αποτελεί εθνικό στόχο η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. προς όφελος του πολίτη και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,

  4. την ανάγκη σύστασης κυβερνητικού συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και ομάδας υποστήριξης του έργου του,

  5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό (φορέας 05-150, ΚΑΕ 0515),

  6. την πρόταση του Πρωθυπουργού.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα εκάστοτε μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής.

2. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού, είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και για την άμεση και αποτελεσματική αξιολόγηση των υπηρεσιών και των φορέων της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. και την λήψη των αποφάσεων στα θέματα αυτά.

3. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, Αναπληρωτές Υπουργοί ή Υφυπουργοί καθώς και ο Προϊστάμενος και οι ειδικοί σύμβουλοι της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου

4. Καθήκοντα Γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

5. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, με εισηγητή τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 2

1. Συνιστάται Ομάδα Υποστήριξης της Μεταρρύθμισης, για την προετοιμασία και την υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

2. Μέλη της Ομάδας Υποστήριξης της Μεταρρύθμισης είναι:

α. Οι Υφυπουργοί του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο πρώτος τη τάξει Υφυπουργός εκτελεί καθήκοντα Προέδρου,

β. ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ειδικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, ως Συντονιστής, και δύο (2) ειδικοί σύμβουλοι της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, ένας από τους οποίους υπηρετεί στο Νομικό Γραφείο,

γ. τέσσερις (4) υπάλληλοι ή ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό,

δ. τρεις (3) υπάλληλοι ή ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό,

ε. δύο (2) εμπειρογνώμονες.

3. Τα υπό στοιχείο (β) της παρ. 2 μέλη ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Τα υπό στοιχείο (γ) και (δ) της παρ. 2 μέλη ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του οικείου Υπουργού. Τα υπό στοιχείο (ε) της παρ. 2 μέλη ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Υποστήριξης μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, εκπρόσωποι φορέων της δημόσιας διοίκησης, υπάλληλοι, ιδιώτες και εμπειρογνώμονες.

5. Η Ομάδα Υποστήριξης συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο έτερος Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Ομάδα Υποστήριξης συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά την εβδομάδα και εκτάκτως, όποτε χρειαστεί.

6. Η γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Υποστήριξης παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Άρθρο 3

1. Η Ομάδα Υποστήριξης δρώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού:

α. προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων και των έργων της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., και εισηγείται προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και τη λήψη μέτρων στρατηγικού σχεδιασμού,

β. εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις και τους στόχους των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης και συντονίζει το έργο της εν λόγω μεταρρύθμισης,

γ. εισηγείται βελτιώσεις, λειτουργικές και οργανωτικές αναδιαρθρώσεις φορέων και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.,

δ) παρακολουθεί τη λειτουργία των διεθνών επιτροπών και ομάδων εργασίας σε σχετικά θέματα και εισηγείται στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα τον ορισμό εκπροσώπων.

2. Η Ομάδα Υποστήριξης ασκεί τον επιτελικό συντονισμό και παρακολούθηση του έργου της μεταρρύθμισης και των διαφόρων ομάδων που εργάζονται στο πλαίσιο αυτό.

Άρθρο 4

1. Η Ομάδα Υποστήριξης, με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 3:

α. συνεργάζεται με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

β. λαμβάνει υπόψη της την Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Γαλλικής Κυβέρνησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 6 Ιανουαρίου 2012, καθώς και κάθε άλλη αντίστοιχη μελλοντική συμφωνία και εισηγείται μέτρα για την εκτέλεσή τους,

γ. συλλέγει και αξιοποιεί κάθε είδους υφιστάμενα στοιχεία και μελέτες,

δ. εισηγείται τροποποιήσεις των βασικών κατευθύνσεων και του σχεδιασμού εκτελούμενων δράσεων και έργων, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, καθώς και η επιτάχυνση και αποτελεσματικότητα της εν λόγω μεταρρύθμισης.

2. Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Ομάδα Υποστήριξης μπορεί να:

α. εισηγείται τη σύσταση ομάδων εργασίας, διοίκησης, σχεδιασμού και επίβλεψης έργου για την υλοποίηση των δράσεων της μεταρρύθμισης σε κάθε υπουργείο, αποκεντρωμένη Διοίκηση ή φορέα, ή την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων υφισταμένων ομάδων εργασίας,

β) συνιστά ad hoc ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα και ιδιώτες εμπειρογνώμονες και ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

3. Οι δράσεις της Ομάδας Υποστήριξης μπορεί να χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από επιχειρησιακά προγράμματα.

Άρθρο 5

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης και να συνεργάζονται με την Ομάδα Υποστήριξης για τη διαμόρφωση και προώθηση των δράσεων, εισηγήσεων και προτάσεών της. Οφείλουν επίσης να παρέχουν σ’ αυτήν, καθώς και στις συνιστώμενες ομάδες εργασίας, διοίκησης, σχεδιασμού και επίβλεψης έργου για την υλοποίηση των δράσεων της μεταρρύθμισης, την αναγκαία ενημέρωση και κάθε διευκόλυνση για το έργο τους.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)