Υπόμνημα Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης για τη μεταφορά αποφοίτων ΕΣΔΔΑ της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής του τ. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εξωτερικών