Πρόταση ΕΝΑΠ για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ