Εσωτερική Οργάνωση – Διάρθρωση (άρθρο 8 του Καταστατικού)